GÜRSU’ DA ARA
Emlak İstimlak Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1.

 Gürsu Belediye Başkanlığınca yapılması gereken hizmet ve faaliyetlerin, kanun, tüzük, yönetmelik, meclis ve encümen kararları genelge ve hizmet emirleri doğrultusunda, kendi Müdürlük görev, yetki ve sorumluluklarına bırakılmış hizmet ve işlemlerin tam eksiksiz ve verimli şekilde yürütülmesidir.

Kapsam

MADDE 2.

Gürsu Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3.

 Emlak İstimlak Müdürlüğü 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, 7201 Sayılı Tebligat   Kanunu ve 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu mevzuatını uygular.

Tanımlar

MADDE 4.

 Bu yönetmelikte geçen:
a)Belediye :Gürsu Belediyesini
b)Başkanlık : Gürsu Belediye Başkanlığını 
c)Müdürlük : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nü,
d)Müdür : Emlak ve İstimlak Müdürü’nü,
e)Yönetmelik : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık


Teşkilat

MADDE 5.

 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Emlak İstimlak Müdürü ve bir adet Harita Teknikerinden oluşur.

Bağlılık

MADDE 6.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Belediye kanuna dayanılarak kurulmuş, doğrudan Başkana ve görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmaktadır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk


Müdürlüğün görevleri

MADDE  7.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır.

a)Gürsu Belediyesi adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yürütülmesi.  
b)Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesi.
c)Diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi.  
d)Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması (2886 sayılı yasa 3194 sayılı yasanın 15-16-17. maddesi ve 3194 sayılı yasanın 18. maddesi neticesinde Belediyenin hissedar olduğu parseller.) 
e)Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması.
f)İmar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu  hizmetlerine ayrılan yerlerin 24.04.2001 tarih ve 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı yasa gereğince program dahilinde istimlaklarının yapılması.  
g)Belediyemizle tüm kamu ve kuruluşları ile vatandaşlar arasındaki yazışmaların yapılmasını sağlamak gelen ve giden evrakların kaydını yapmak ilgili birimlere havalesini sağlamak, gerekli evrakları arşivlemek ve diğer işleri yapmak.
h)Konusu ile ilgili ve tescilli yapılara ait  Plan ve Projeler hazırlamak ve hazırlatmak.
i)Konusuna dayalı yıllık faaliyet raporu hazırlamak .

Emlak ve İstimlak Müdürü: Görev ve Yetkileri

MADDE  8.

 a)Yasa tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak.   
b)Müdürlükte gerçekleşen tüm işlerin yetkili amiri ve denetleyicisidir.                                               
c)Müdürlükçe yapılması gereken işlerin zamanında ve yasalara uygun şekilde yapılıp yürütülmesini sağlamak.
d)Personelin verimli çalışması için hizmet içi eğitim vermek, personeli doğru yönlendirmek ve Müdürlüğün düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
e)Yıllık çalışma programı ve faaliyet raporunu hazırlamak.
f)Müdürlüğün harcama yetkilisi ve tahakkuk amiridir.
g)Belediye takdir komisyonunun teşekkülünü sağlamak ve ita amirlerine onaylatmak. 
k)Konusu ile ilgili ve tescilli yapılara ait  Plan ve Projeler hazırlamak ve hazırlatmak .
l)Konusuna dayalı yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.


Emlak ve İstimlak Görevlisi

MADDE 9.

a) Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek işgal ettirilmemesi.                                                                            b) Tapu kütüklerindeki kayıtların taranması yoluyla mülkiyeti, belediyeye ve hazineye ait arsaları tespit edip Belediye envanterlerini tutmak.                                                                                                                                                                c) Kamulaştırılacak alanların ( yol, park , yeşil alan vb. ) 5 yıllık imar programını hazırlamak.                                                            d) Kamulaştırılacak gayrimenkulleri yerinde tetkik etmek.

 


MADDE 10.

a) İmar planlarında meydan, yol, park, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı yasa gereğince program dahilinde istimlakları’ nın yapılması. 
b)İmar planlarında meydan, yol, park, otopark gibi kamuya ayrılan ve mülkiyeti hazine ve özel idareye ait gayri menkullerin 3194 sayılı yasanın 11. maddesine göre Belediyeye devrini sağlamak.   
 

MADDE 11.

Belediyemizle tüm kamu ve kuruluşları ve vatandaşlar arasındaki yazışmaların yapılmasını sağlamak, gelen ve giden evrakların kaydını yapmak ilgili birimlere havalesini sağlamak, gerekli evrakları arşivlemek. Müdürlük personeli ile ilgili yazışmaları yapmak. Müdürlüğün ayniyat ve diğer işlerini yapmak evrakların dosyalandırılarak arşivlenmesi işlemlerini yürütmek.

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12.

 İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 13.

Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nin kabulü ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14.

 Bu yönetmelik hükümlerini Gürsu Belediye Başkanı yürütür.  

 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Kamulaştırma İşlemleri Dilekçe , Tapu Kaydı , İmar Planı Örneği , İmar Uygulama Folyesi 6 Ay
2 Arsa Tahsis Tahsis için talep dilekçesi 15 Gün
3 Mülk Satışı Dilekçe, Tapu Kaydı 1 Ay
4 Röleve – Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Dilekçe , Tescil Fişi , Tapu Kaydı , Muvaffakat Veraset İlamı İhalede belirtilen iş bitim süresi
5 Bilgi Edinme Talebi Dilekçe 15 Gün
6 Gelen Şikayetler ve Benzeri Başvurular Dilekçe veya sözlü başvuru 15 Gün