GÜRSU’ DA ARA
Evlendirme Memurluğu

GÖREV TANIMI
 
   Evlendirme Memurluğu Belediye Başkanlığı\'na bağlı olup iş ve işlevleri Evlendirme Birimince yürütülmektedir.
   Evlendirme memurluğu evlendirme işlemlerinin Medeni kanunda getirilen temel kurallara ve bu yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülmesini ve işlemlerini sağlar 
   Evlendirme memurluğu birbiriyle evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul edip, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlar. Nikah akdini yapıp, aile cüzdanı düzenleyip çiftlere verir. Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlar. 
   Evlenme kütüğü ve dosyalarını muhafaza eder, denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylı gösterip, bu belgeleri hazır halde bulundurur.
 
EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ 
EVLENME EHLİYETİ VE ŞARTLARI
 
MADDE 14- Evlenebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir.
» Reşit olmak;
18 yaşını doldurmuş ve mahkemece vesayet altına alınmamış olan herkes başka kimsenin rıza veya iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.
 
Ancak;
 
• 17 yaşını doldurmuş erkekler ve kadınlar ana, baba vasilerinin,
 
• 16 yaşını doldurmuş erkekler ve kadınlar sulh hukuk hakimliğinin, izni ile evlenebilirler.
 
• Mümeyyiz olmak;
 
Mümeyyiz olmak, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sarhoşluk veya bunlara benzer bir sebepten dolayı iyiyi kötüden ayırt etmek ve makul surette hareket etmek yeteneğinden mahrum olmamaktır.
 
Akıl hastalıklardan birine müptela olduğu doktor raporu ile sabit olanlar veya bu sebepten dolayı mahkemece hacir altına alınmış olanlar asla evlenemezler. Ancak bu hastaların tamamen tedavi edildiğine dair sağlık kurulu raporu veya resmi hastanelerin ilgili servislerinden verilmiş ikinci bir rapor getirildiği veya mahkemece hastalıkların son bulmuş olduğundan dolayı hacir kararı kaldırılmış bulunduğu taktirde evlenme yapılır.
 
Akıl hastalığı dışında bir sebeple hacir altına alınmış olanların evlenebilmeleri için vasilerinin veya hakimin izni şarttır.
 
Yukarıdaki şartları taşıyan kadın ve erkek evlenme ehliyetine haizdir ve hukuki bir engel olmamak kaydıyla birbirleriyle evlenebilirler.
 
EVLENME ENGELLERİ
 
MADDE 15- Evlenme manileri aşağıda belirtilmiştir
• Yakın Hasımlık; 
• Nesebi sahih olsun olmasın aynı ana ve babanın çocukları veya aynı babadan olmuş veya aynı anadan doğmuş çocuklar arasında, 
• Nesebi sahih olsun olmasın usul ve füru\' u arasında, 
• Evlenme son bulmuş olsa bile kadın ile kocanın usul ve füru\' u koca ile kadının usul ve füru\' u arasında, 
• Evlatlık ve evlat edinen veya bunlardan biri ile diğerinin koca ve karısı arasında, 
• Bir kimse ile amca, dayı, hala, teyzesi arasında, Evlenme yapılamaz. 
• Evli olmak;
 
Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. 
Ancak, müracaat sırasında önceki evliliği ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar ve durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz. 
 
• Kadın için kanuni evlenme yasağı bulunmak; 
Boşanmış, evliliğin bulanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş olan kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısıtlamasına veya kaldırılmasına karar verildiği taktirde, kadın için kanuni evlenme yasağı ortadan kalkar. 
 
• Kazai evlenme yasağı bulunmak; 
 
Boşanmış karı ve koca hakkında hakim tarafından bir süre evlenememe müddeti tayin edilmiş ise bu süre içerisinde bu kişiler evlenemezler .
 
Ancak eski karı koca birbirleriyle evlenmek istedikleri ve hakim tarafından yeniden evlenememe müddete kısaltılmış olduğu taktirde, yeni tayin edilen süre dolmuş ise evlenme akdi yapılabilir. 
 
• Zührevi hastalıklardan birisine yakalanmış olmak; 
 
Frengi, belsoğukluğu, yumuşak şankr, cüzam ve benzeri hastalıklardan birisine yakalanmış oldukları doktor raporuyla belirlenmiş olanlar evlenemezler. 
 
Ancak, bu hastalıkların tamamen tedavi edildiğinin ve bulaşma tehlikesi kalmadığının ikinci bir resmi doktor veya hastane raporuyla belgelendirilmiş olması halinde engel ortadan kalkar ve evlenme yapılabilir.
 
• İleri ve Bulaşıcı derecede veremden hasta olmak; 
 
İlerlemiş ve bulaşıcı derecede veremden hasta olduğu doktor raporu ile tespit edilmiş olanların evlenmeleri 6 ay ertelenir. Bu süre sonunda getirilecek ikinci bir raporda hastalığın tedavi edildiği anlaşıldığı taktirde, evlenme yapılır. İkinci raporda hastalığın devam ettiği anlaşılırsa evlenme ikinci defa 6 ay daha ertelenir ve durum kendilerine bildirilir. İkinci 6 ayın bitiminde geçtiğine dair doktor raporu getirilirse evlenme yapılır. Hastalığın devam etmekte olduğu anlaşıldığı taktirde, evlendirme memuru, bu halde evlenmenin mahzurlu olacağını her iki tarafa da anlatılır. Evlenmede ısrar edildiği taktirde evlenme yapılır.
 
 
 
EVLENMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
• İlçeye bağlı mahalle ve muhtarlığından ikametgah. 
• 4 er adet resim. 
• Devlet hastanesinden Telasemi testi (çiftlerden biri) 
• Sağlık ocağından sağlık raporu 
• Nüfustan nüfus kayıt örnekleri alınacak 
• Nüfus cüzdan fotokopileri ve asılları 
• Çiftler birlikte müracaat edecekler.