GÜRSU’ DA ARA
2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerden İstenen Belgeler

  1-Tapu kayıt bilgileri veya Tapu sureti
  2-Yapı kullanım izni
  3-Kira olması halinde kira kontratı
  4-İş akım şeması (şemada işin başlangıcı ve bitişi arasında hangi aşamada ne işlemlere tabi tutulduğunda çizim ve yazılı olarak anlatılacak)
  5-Tesisi ve tesisin parsel içindeki konumunu gösterir imardan onaylı Vaziyet Planı
  6-Onaylı mimari proje sureti
  7-Sanayi odasına tabi olanlar Ticaret sicil numarası beyanı
  8-Esnaf ve Sanatkarlar Odasına tabi olanlar Sicil Tasdiknamesi ve ilgili Esnaf oda kayıt belgesi
  9-Bağlı olduğu Vergi dairesi adı ve Vergi numarası beyanı
 10-Sigorta sicil numarası
 11-Şirket imza sirküleri
 12-Ticaret Sicil Gazetesi
 13-3308 Sayılı Kanuna tabi olan faaliyet alanlarında Ustalık belgesi (Ticaret Siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 14-Çevre Müdürlüğünden Çevre Etkin Değerlendirme (ÇED) raporu (çevre izni olanlardan istenmez)
 15-Çevre izni (ikinci sınıflar için)
 16-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınan önlemlere ait kirletici niteliğine göre hesaplanmış proje ve açıklama raporu
 17-Belediye hudutları içerisinde ise Belediyeden, değilse Bayındırlık İl Müdürlüğünden tesis yeri hakkında rapor
 18-Kuyu suyu kullanılan yerlerde izin belgesi
 19-Kanalizasyonu olmayan yerlerde ilgili yönetmeliğe göre hazırlanmış fosseptik projesi
 20-Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işletmelerde hastaların muayenesi ve ilk müdahale için sağlık ünitesi proje ve açıklama raporu
 21-Gerekli olan işletmeler için Sağlık koruma bandının işaretlendiği imar tasdikli plan
 22-Emisyon izni (Çevre izni olan işyerlerinden istenmez)
 23-Deşarj izni (Çevre izni olan işyerlerinden istenmez)
 24-Endüstriyel atık veya tehlikeli atık söz konusu olması halinde atık bertarafı hususunda yekilendirilmiş kuruluşlarda yapılmış Atık Bertaraf Sözleşmesi
 25-Gerekli olan işyerleri için İtfaiye raporu (Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından) diğer işyerleri için  gerekli yangın önlemleri hakkında, yerinde yapılan inceleme neticesine göre bildirilecektir.
 26-Kapasite Raporu
 27-Gıda ve Gıda ile temas eden madde, malzeme, üreten, satan veya depolayan işyerlerinde çalışanlar için bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyan