GÜRSU’ DA ARA
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

MADDE: 1    AMAÇ 

Belediye sınırlarımız içerisinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan,fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun  yaşanabilir ve modern  bir kent oluşturmak.

 

MADDE 2:    KAPSAM

         Bu yönetmelik, Bursa/Gürsu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kuruluş , görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenler.

MADDE 3:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulmuş ve Belediye Başkanının yada görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

MADDE 4:    DEYİMLER VE TANIMLAR: Bu yönetmelikte geçen

Belediye                     : Bursa/Gürsu Belediyesini

Başkanlık                  : Bursa/Gürsu Belediye Başkanlığını

Müdürlük                  : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

Personel                     : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli

MADDE 5:    KURULUŞ:

                        İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müdür ve Müdüre bağlı dört alt Birimden oluşmakta olup, Bakanlar Kurulunun kararıyla tespit edilen Norm Kadro esaslarına göre oluşan personelden(memur, işçi, sözleşmeli, büro elemanı vb.) oluşmaktadır.

1-      PLANLAMA,HARİTA ve HARİTA UYGULAMA BİRİMİ

2-      YAPI RUHSATI ve YAPI KULLANMA İZNİ BİRİMİ

3-      NUMARATAJ BİRİMİ

4-      MÜDÜRLÜK KALEM BİRİMİ

 

MADDE 6:    İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIŞMA KONULARI:

a.       Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak,

b.      Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,

c.       Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,

d.      Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini sağlamak,

e.       Aykırı davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarak aykırılıkların giderilmesini sağlamak,

f.       Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlamak,

g.      Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,

h.      Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,

i.        Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek,

j.        Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek,

k.      Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak. Görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumu açıklanacak,

l.        Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenlemek,

m.    Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek

n.      Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yönetimle ilişki kurabilmelerini sağlamak,

o.      Başvuru sahiplerine yol gösterici olmak bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren bir kılavuz bastırmak,

p.      Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,

q.      Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı denetim altına almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmek,

r.        Kentsel altyapı eksikliklerini gidermek,

s.       Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla yükseltmek, bu nedenle:

·           Belde bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek, irdelemek,

·         Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,

·         Yani kentsel yerleşme bölgeleri geliştirmek ve bu alanları satın alma ve kamulaştırma yolu ile elde ederek temel altyapıları getirmek, planlamak, parsellemek ve satmak,

·         Tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar ıslah planının uygulama alanına konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili katılımına dayalı uygulama projeleri geliştirmek,

·         Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,

·         Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak,

 

MADDE 7:    MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

a)      Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

b)      Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

c)      Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

d)     Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

e)      Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

f)       Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,

g)      Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,

h)      Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

i)        Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

j)        Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

k)      Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

l)        Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

m)    Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

n)      Şefliklerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.

 

BÖLÜM II

GENEL İLKELER VE TANIMLAR

MADDE 8: 

A- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI :

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bu günkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.

1-      Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

2-      Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.

Buna  göre yukarıda  belirtilen  amaçların  değerlendirilmesinde, ana    görevlerinin    yerine

getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde İmar İşleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.

B- GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK :

1-      Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır. Sorumluluk yetki ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek ve birbirlerinden güç kavramlardır.

2-      Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar şunlardır.

a)      Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi yada makamdan alınan “Hak” olarak yorumlanmaktadır.

b)      Her eleman görevini yapmamaktan eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

Sorumluluk “bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi yada makama karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır.

3-      Yetki devri yöneticilerin genel yönetim görevlerine daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır.

Bir yetkinin devredilmesi  sonucunda  yetkiyi devreden  yöneticinin o yetkinin  kullanılmasından doğan genel  sorumluluğu  devam  eder. Yetkiyi devreden  ile devralan arasında   yeni  bir  sorumluluk ilişkisi doğar.   

Yetkiyi devralan o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur.

Bir göreve vekaleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o görevden dolayı   sorumluluk yüklenilir.

BÖLÜM  III

YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 9: 

A-    Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır.

Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve sorumlulukların özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır.

Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim kademelerin ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir.

Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

1-      Planlama-Programlama :

a)      Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.

b)      Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.

c)      Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı gözetlemek.

2-      Düzenleme :

d)     İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.

e)      İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek.

f)       İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.

3-      Koordinasyon : 

g)      İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak.

h)      Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.

4-      Uygulamalı yönetim :

i)        Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.

j)        Asıl görevli ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak.

 

5-      İzleme, denetleme, değerlendirme :

k)      Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.

l)        Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek, veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.

6-      Bilgi verme : Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.

7-      Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar : Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cevaplandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, yada bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.

 

      B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.

1-      İnisiyatif :

Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında Yasaların, Çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

2-      Seçme ve Karar verme :

Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bur karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.

3-      Kolaylaştırma :

Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.

4-      Değiştirme :

Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.

5-      Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma :

Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.

6-      Geliştirme :

Yönetici kendi biriminin kuruluşunu,  personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini  sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.

7-      Devamlılık :

Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.

8-      Liderlik :

Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.

9-      Moral :

Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.

10-  Takdir ve ceza :

Yönetici,yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.

11-  Disiplin :

Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.

12-  Ortam :

Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da sağlamalıdır.

MADDE 10:  MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ:

a)      Belediyenin imara ilişkin hizmetlerinin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin arttırılması bakımından, beldenin imar sorunları açısı ile denetime konu işyerlerinin saptanması açısından veri tabanları oluşturmak,

b)      Beldenin imar ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları, dikkate alarak saptamak,

c)      Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile belirlemek,

d)     Beldenin imar hizmetleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve finansal olanakları belirlemek ve beldenin imar gereksinimlerini yarattığı güç ile karşılaştırmak,

e)      Oluşturulan yeni çalışma sisteminden elde olunan ilk sonuçlardan sonra hedefleri gözden geçirmek ve olanaklar ve gereksinimleri irdeleyerek yeniden saptamak,

f)       Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlamak,

g)      Yıllık eylem programına koşut olarak aylık ve haftalık çalışma planları hazırlamak,

h)      Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre, elde olunan performans, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek ve alınması gereken yeni ve ek düzeltici geliştirici, nitelikli önlemler planlamak,

i)        Denetlemeye konu olacak yerlerle ilgili sicil sistemi oluşturmak,

j)        Müdürlüğün çalışma konularının belirlendiği 6. maddedekilerden şefliği ile ilgili çalışmaları yapmak,

k)      Alt birimin personeli arasında işbirliği ve uyumu sağlamak,

l)        Alt birimin, görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

m)    Müdürlüğün çalışma konularının belirlendiği 6. maddedekilerden alt birim ile ilgili çalışmaları yapmak,

n)      Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,

o)      Alt birimde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür ve ilgili ünitenin alt birim şefi tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen

p)      Görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.

 

Müdürlüğümüz dört alt birimden oluşmaktadır. Bunlar;

10.1.PLANLAMA,HARİTA ve HARİTA UYGULAMA BİRİMİ

10.2.YAPI RUHSATI ve YAPI KULLANMA İZNİ BİRİMİ

10.3.NUMARATAJ BİRİMİ

10.4.MÜDÜRLÜK KALEM BİRİMİ         

(1) PLANLAMA,HARİTA ve HARİTA UYGULAMA BİRİMİ;

            Birim, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı olarak işlevlerini yürütür.

a)      Nazım planın uygulanmasına yönelik “uygulama imar planı” yapmak.

b)      Planlanmış olanlarda, gerekli durumlarda plan değişikliği veya plan revizyonu yapmak.

c)      Belediye ölçeğinde ve özelinde kentsel veri tabanı oluşturmak;

                                                                          i.      -Nüfus Projeksiyonları,

                                                                        ii.      -Göç hareketleri

                                                                      iii.      -Demografik yapı

                                                                      iv.      -Ekonomik temel

                                                                        v.      -Konut stoku, konut gereksinimi ve açığı

                                                                      vi.      -Düzensiz konutlarla ilgili olarak;

1.      -Coğrafi alan

2.      -Nüfus

3.      -Sosyal özellikler

                                                                    vii.      -Kentsel gelişme ve büyüme eğilimleri

                                                                  viii.      -ve, öteki ilgili parametreler oluşturmak,

d)     Kentsel, çevre kalitesinin planlanması ve yönetimi için gerekli önlemleri almak,

e)      Kentleşmenin ve yapılaşmanın hava fotoğrafları yolu ile izlenmesini sağlamak,

f)       Kentsel dönüşüm projeleri yapmak

g)      Toplu konut arsaları üretmek

h)      Dar ve küçük ölçekli özel alan planlaması ve projelendirmesi çalışmalarına ivme kazandırmak

i)        Yeni kentsel gelişme ve yerleşme alanları planlamak ve yaratmak,

j)        Gecekondu önleme bölgesi planları yapmak,

k)      Doğal ve tarihi sit alanlarını saptamak,

l)        Bireysel plan değişikliği isteklerini değerlendirmek

m)    İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek,

n)      Koruma amaçlı imar planı, uygulama imar planı ve ıslah planına göre bina yapmak için dilekçe ile başvurulara, istenilen belgelerin getirilmesi sonucunda, arazide halihazır tespit yaparak imar durum belgesi hazırlamak,

o)      Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek,

p)      Vaziyet planlarını onaylamak

q)      Uygulama, ıslah ve parselasyon planlarında meydana gelen hata ve çelişkileri ilgili ünitelere iletmek, hataların ortadan kalkmasını sağlamak,

r)       İmar adalarının etütlerini yapmak ve yapılanma koşullarını belirlemek,

s)       Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.

t)       İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak,plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları güncellemek.

u)      Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin mülkiyet sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,

v)      3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro kontrolleri yapmak

w)    Hisseli yapılaşmış alanlarda, mülkiyet sorununun çözümü için 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, bu çalışmaların arazi ve büro kontrolleri yapmak.

x)      Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için arazide istikamet krokileri, tanzim etmek.

y)      Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18.madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek,

z)      Park Bahçeler Müdürlüğünün istemi doğrultusunda park alanlarını tespit ederek park yapımını sağlamak.

aa)   Planlama Biriminin istemleri doğrultusunda yapılacak olan Kent Merkezi Kentsel tasarım Planına giren kadastral mülkiyetlerin, kat irtifakı ve kat mülkiyeti taramalarını Tapu Sicil Müdürlüğünde yapmak ve Planlama Birimine vermek.

bb)  Ruhsatlı yapılacak binalar için, imar durumu, vaziyet planı, kadastro çapı ve aplikasyon krokisine göre zemine giderek ölçmek, istikamet krokilerini çizmek, hazırlamak; çizilen kroki doğrultusunda yapılacak yapıya ölçmek ve zemin aplikasyonunu yapmak, yerleştirmek işlemleri yanı sıra;

cc)   İstikamet ve projelerine göre ruhsat alınarak yapılan yapının zeminine gidilerek istikamet krokisi, vaziyet planı ve proje ölçülerine uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

 (2) YAPI RUHSATI ve YAPI KULLANMAZ İZNİ BİRİMİ İŞLEVLERİ:

İnşaat ruhsatı almak isteyen mülkiyet sahiplerine, inşaata başlamadan önce;

a)      İmar durumu ve istikamet krokisine göre projeleri incelemek, Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat harçlarını hesaplamak, tahakkuk ettirmek.

b)      Yapılacak yapının, tapusunu, çapını, röperli krokisini, imar durumunu, istikamet krokisini, ilgili kurumlardan onaylı mimari projesini, deprem yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacak betonarme projelerini, inşaat mühendisinin statik hesaplamasına esas teşkil edecek jeoteknik veya jeolojik zemin etüt raporunu ve ilgili tesisat projelerini

c)      Proje müelliflerinin sicil durum belgelerini, fenni mesul taahhütnamelerini;

d)     Asansör Avan Projesini

e)      Patlayıcı maddeler ,kibrit, petrol,alkol,sıvılaştırılmış petrol gazı,doğalgaz gibi kolay yanıcı maddelerin üretimi ve depolanması için kullanılan binalarda; tiyatro, sinema, ibadethane,hastane, okul, sergi binası, cezaevi ,tutukevi,,elektrik üretim ve dağıtım merkezleri banka, silo, otel, eğitim, dinlenme tesisi, su tevzi merkezi ve benzeri yerler için paratoner hesabını; 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde İncelemek ve inceleme sonucunda herhangi bir eksik görülmezse Yapı Ruhsatını düzenlemek.

f)        Temel, Toprak ve Su basman vizelerini yapmak

g)      Belediye sınırları dahilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri ve bağımsız birimlerin Genel İskan ve Kullanma izinlerini hazırlamak, inşaatı tamamlanan binaların ilgililerin yazılı istemleri üzerine onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak, kontrolü yapılan bina için genel iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden raporları  ile ilişiksiz yazıları (emlak vergi ilişiği ve SSK borcu yoktur yazısı) istendikten sonra genel iskan raporu düzenlemek, raporda bağımsız birimlerin niteliğini, oturumunu, numaralarını belirtmek,

h)      İnşaatı tamamlanan binalara Genel İskan düzenlenmesinin ardından bağımsız birimlerin ayrı veya toplu olarak kullanma izinlerini tanzim etmek. Ayrıca inşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek.

i)        Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izinlerini, talep olduğunda suret olarak vermek,

j)        Asansör ve yangın tesisat raporlarını, makine mühendisi ile beraber yerinde kontrol ederek hazırlamak,

k)      Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,

l)        Müracaatlarda onaylı proje ve eklerine uygun olmayan yada projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisine yazı ile cevap vermek,

m)    Genel İskanı alınmış, ancak kullanma izni alınmamış bağımsız birimleri tespit edip müracaatlarını sağlamak,

n)      Banka veya şahısların Ekspertiz raporları taleplerinde yerinde proje ve imalat kontrolü yapmak, sonuçlandırmak,

o)      Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek,

p)      İlgili meslek odaları, SSK ve Devlet İstatistik Enstitüsüne aylık kullanma izni verilerini göndermek,

q)      İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışarak bilgi vermek,

r)       Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapıldığının tespiti Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirmek.

s)       Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak.

(3) NUMARATAJ BİRİMİNİN İŞLEVLERİ;

a)      31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve numaralamaya ilişkin Yönetmelik hükümlerini uygulamak

b)      Kenti planlamak ve hizmet vermek için kenti sokak sokak, adres adres tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak. Mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak. Sabit adres standardını sağlamak.

c)      Oluşturulan kent bilgi sisteminin alt yapısıyla çevre ve emlak vergilerinin toplanmasına katkıda bulunmak; İnşaat ruhsatının verilmesinde kolaylık sağlamak, vb hizmetlere altlık oluşturmak.

d)     Ulusal adres veri tabanını güncel tutmak.

e)      Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak.

f)       Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile  ilgili işleri yapmak.

g)       Cadde, sokak, meydan isim verilmesi meclise sunmak.

(4) MÜDÜRLÜK KALEM BİRİMİ

a)      İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm evrakları (Dilekçe, evrak, rapor, genelge, tamim, Yönetmelik vs.) kayıt etmek ve incelenmesi için ilgili karakollara veya birimlere göndermek.

b)      Gelen inceleme neticeleri doğrultusunda cevaplanması gereken evrakların cevaplarını hazırlamak ve tebliğ edilmesi gerekenleri de ilgililerine tebliğ ederek arşivleme işlemlerini gerçekleştirmek.

c)      Müdürlükte kalite politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak.

d)     Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen tüm verileri düzenleyerek, çıkan raporları Başkanlık Makamı’ na sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürüne iletmek.

 

BÖLÜM IV

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 11:

TÜM PERSONEL :

a)      Tetkik işlerini , göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları , yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.

b)      Sınıf , etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

c)      Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

d)     Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.

e)      Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

 

MADDE 12:

                        GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER :

a)      Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, kalem birimi tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

b)      Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

MADDE 13:

                        ARŞİVLEME VE DOSYALAMA :

a)      Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.

b)      Dosyalama Başbakanlık Standart dosya planına göre yapılmaktadır.

c)      Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre tespiti

MADDE 14:

                        Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan yada görevlendireceği kişi tarafından imzası ile yürütülür. Belediyeler, dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. Doğrudan da dış yazışma yapar.

BÖLÜM V

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 MADDE 15:

             Bu yönetmelik hükümleri Gürsu Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 16:

 Bu Yönetmelik hükümleri Gürsu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Tehlikeli Yapılar 1- Tapu Tescil Belgesi
2- Vekaletname
3- Muvafakatname
4- Dilekçe
Aynı Saat İçinde
2 Vizeler 1-Dilekçe
2-İlgili Projeler
15 Gün
3 Kotlu Kroki 1-Dilekçe
2-Kotlu Kroki
3-İmar Durumu
4-Aplikasyon Belgesi
15 Gün
4 İmar Durumu 1-Dilekçe
2-Aplikasyon Krokisi
3-Çap Evrakı
4-Tapu 5-Ücret
10 Gün
5 Proje Tetkik ve Onayı 1-Dilekçe
2-İlgili Proje
7 Gün
6 Yapı Ruhsatı 1- Başvuru Formu
2- Kimlik Fotokopisi
3- Vekaletname (varsa)
4- Muvafakat’ name ( Çıkmalar için)
5- Tapu Fotokopisi
6- Tapu Tescil Yazısı
7- İmar Durumu (Aslı)
8- Aplikasyon Krokisi (Aslı)
9- Çap (Plan) Örneği (Aslı)
10- Kotlu Kroki (Belediyeden Onaylı)
11- HUS Belgesi (Belediyeden Onaylı)
12- Zemin Etüd Ve Raporu (B.Şehirden Onaylı)
13- Emlak borcu yoktur yazısı
14- Proje müelliflerinin tescil belgeleri
15- Müteahhitten istenen belge ve evraklar
16- Projeler
17- Yapi denetimden istenen belge ve evraklar
18- Dosya kabulünden sonra tamamlanacak evraklar
Tüm Yükümlülükler sağlandığı takdirde 25 Gün
7 Yapı Kullanma İzni 1-Dilekçe
2-Yapı Ruhsatı
3-İş Bitirme Tutanağı
15 Gün
8 İş Bitirme Tutanakları 1-Dilekçe
2-İş Bitirme Tutanağı
15 Gün
9 Kat İrtifakı 1-Dilekçe
2-Yapı Ruhsatı
3-Kat İrtifakı Projesi
4-Onaylı Mimari Proje
10 Gün
10 Adres Tespiti ve Numarataj İşlemleri 1-Dilekçe
2-Tapu
7 Gün
11 Vatandaşların Bilgi Belge Talepleri ve Şikayetleri 1-Dilekçe
2-Talebe uygun ekli evrak
15 Gün
12 İpotek Tesisi Dilekçe 7 Gün
13 Röperli Kroki Dilekçe 10 Gün
14 Hakediş Onayı Dilekçe 7 Gün
15 Zemin ve Temel Etüd Rapor Onayı - 7 Gün
16 Bilgi Edinme Talebi Dilekçe 15 Gün
17 Gelen Şikayetler ve Benzeri Başvurular Dilekçe veya sözlü başvuru 15 Gün