GÜRSU’ DA ARA
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç:

MADDE 1-

Bu Yönetmelik Gürsu Belediyesinde sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması için Belediye iş ve hizmetlerini görmek üzere istihdam edilecek personelin işe alınmasından atanmasına, nakillerine, ilerlemelerine, aylık ve ücretlerinin tahakkuk edilmesine, sosyal güvenlik kurumlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesine, sözleşme sorunlarının çözümüne ve emeklilik işlerine kadar değişen bir dizi özlük sürecini kanun tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yürüten, personelin niteliksel düzeyinin arttırılması için hizmet içi eğitim veren bir birimdir.

Kapsam:

MADDE 2 –

Bu Yönetmelik Gürsu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esaslarını kapsar.

Dayanak:

MADDE 3-

Bu Yönetmelik;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar

Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

Sendikalar Kanunu

Genelgeler, Kanun Hükmünde Kararnameler ile

Toplu İş Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatlara dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar:

MADDE 4-

Bu Yönetmelikte yer alan

Belediye :Bursa/ Gürsu Belediyesi

Başkanlık :Gürsu Belediye Başkanlığı

Müdürlük :İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Personel :İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde ve Belediyenin

Diğer birimlerinde görevli tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Atama Usul ve Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Yapılanması

Teşkilat:

MADDE 5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; üç alt birim ve yeteri kadar personelden oluşur. a,b ve c maddesinde yazılı görevleri yürütür.

a) İnsan Kaynakları Birimi

b)     Eğitim ve insan gücü planlama Birimi

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

d)     İlk Yardım Birimi

Bağlılık:

MADDE 6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan Yardımcısına devredebilir.

Atama, Usul ve Nitelikleri:

MADDE 7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev alacak müdür ve şeflik unvanları için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve Belediye memurlarının tabi olduğu görevde yükselme yönetmeliği hükümlerine göre sicil, öğrenim ve hizmet şartlarını taşıyanlardan;

Müdür olmak için en az dört yıllık,

Şef olmak için en az iki yıllık okul mezunu olması şarttır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 8-

Görevleri:

a) Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek.

b) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak

c) Gelen giden evrakı incelemek

d)     Birimin Kurumlar ve Müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak

e) Birim personelinin göreve/devamsızlığını izlemek

f)  Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak

g) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket etmek ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek.

h) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak

i)   Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil etmek, verilen görevleri yerine getirmek

j)   Müdürlük personelinin gizli sicil raporlarını doldurmak

k) Belediyenin tüm personelinin özlük hakları ile ilgili uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarını çözümlemek

l)   Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını yükseltecek doğrultuda kullanmak

m)     Birimin ve Belediyenin görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak, yürütülecek göreve uygun nitelikli, personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek

n) Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak

o) Hizmet kalitesini yükseltecek kişisel ve mesleki eğitim programı hazırlamak ve bununla ilgili yayın ve bilgi kaynaklarından faydalanılmasını sağlamak

p) Yetkisini kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak

q) Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit etmek, personelin birimler arasında sayı nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını sağlamak, kadro, şema ve cetvellerini onaylattırmak ve kadroları sağlamak, buna göre atamalar yapmak,

r)  İşe alınacak personelin niteliklerini ve sınav yöntemlerini tespit etmek, uygulamaları izlemek

s)  İşveren’in yetki vermesiyle toplu iş sözleşmesi toplantılarına katılmak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek

t)  Personel ile ilgili yasaları derlemek, uygulamak, tüzük ve yönetmelik taslaklarını yasalara göre hazırlamak

u) Memur ve İşçi disiplin kurulu çalışmalarına katılmak, kurulun raportörlük görevini yapmak

v) Kurum kadrolarında görevli bütün personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve cezalandırma gibi özlük işlerini yürütmek ve bu konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkuklarını yürürlükteki ilgili yasalar, personel yönetmeliği ve diğer yönetmelik esaslarına göre uygun biçimde ve zamanında yapmak

Yetkileri:

a) Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak

b) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,

c) Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak

d)     İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak

e) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve amirine teklif etmek

f)  Her yıl bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde müdürlüğünün bütçesini kullanmak

g) Uyarma ve kınama cezası vermek

h) Personel alım ilkelerini saptamak

i)   Personele izin vermek

j)   Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak

k) Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek

Sorumlulukları:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü:

a) Yetkili mercilere hesap vermekten

b) Personel kayıtlarının usulüne uygun ve saydam bir şekilde tutulmasından

c) Emekli keseneği ve sigorta primlerinin yasal süreleri içerisinde bildiriminden

d)     Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı göstermemekten, ihmal ve ilgisizlikten, yetkilerini ve görevlerini gereği gibi kullanmamaktan ötürü Başkanlık Makamına ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

e) Mahiyetindeki memurlara aykırı emir veremez ve hususi menfaat sağlayacak bir talepte bulunamaz,  hediyesini kabul edemez, borç alamaz.

MADDE 9- İnsan Kaynakları Birimi

 İnsan Kaynakları Birimi Görevleri;

Başkanlığın personel ihtiyacını ve personelin göreve alınma ve görevden ayrılma ilkelerini tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,

1. Kadro ihtiyacını tespit etmek, kadroların iptal ve ihdası için öneriler hazırlamak, iptal ihdas cetveli düzenlemek gerekçeleri ile birlikte Belediye Meclisine sunarak kadroların değişiklik ve ihdasını sağlamak, kadro defterini tutmak, bütçe için gerekli dökümanı vermek,

2. Müdürlüklerin teklifi üzerine, başarılı aday memurların asalet onaylarını, başarısız adayların da kayıt kapama işlemlerini yapmak,

3. Takdirname, ödül, teşekkür, görevden çekilme, disiplin cezaları, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak,

4. Naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, öğrenim değişikliği, borçlanma, emeklilik tescil işlemlerini yapmak,

5. Başka kurumlarda hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerini isteyip siciline işleyip ve gerekiyorsa intibak işlemlerini yapmak,

6. Memurların kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde göreve başlayış, görevden ayrılış, vekalet görevi, 2.görevi, yer değiştirme, geçici görev, nakil, istifa, çıkarılma, silah altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemlerini yapmak,

7. Gizli sicil işlemlerini yapmak olumsuz sicil alan memurların uyarılmalarını sağlamak 2 yıl olumsuz sicil alanlara ilişkin işleri yapmak

8. Gizli sicil evraklarının muhafazasını ve gizliliğini sağlamak

9. Sicil dosyasını ve sicil dosyasında bulunması gereken belgeleri düzenlemek

10.  Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin onayları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak

11.  Emekli ikramiyesi tahakkuk işlemlerini yapmak

12.  Hizmet cetveli çıkarmak

13.  1,2, ve 3.dereceli kadrolardaki personelin hususi pasaport işlemlerini yapmak

14.  Personelin mal bildirim beyannamesinin ilgili yasalar çerçevesinde doldurulmasını sağlamak

15.  Maaş İşlemlerini yapmak

16.  Belediye memurunun mali haklarına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek

17.  Emekli sandığı ile ilgili işlemler ile emekli kesenekleri, kefalet, vergi ve harçlarla ilgili işlemleri yürütmek

18.  Geçici ve sürekli görev yolluklarını düzenlemek

19.  Belediye Başkanının aylık ödeneğini düzenlemek

20.  Meclis, encümen ve komisyon üyeleri huzur hakkı ödeneğini düzenlemek

21.  Başkan vekili ödeneğini düzenlemek

22.  Tedavi giderlerini düzenlemek

23.  Doğum, ölüm yardımı bordrolarını düzenlemek

24.  Personel ile ilgili mali konularda istenilen bilgi ve belgeleri Sayıştay ve müfettişlere vermek

25.  Resmi kurumlar ve müdürlükler arası yazışmaları yapmak,

26.  Müdürlük bütçesi ile personel harcamalarına ilişkin bütçeyi hazırlamak

27.  Memurlara kimlik kartı vermek, yeni memur olanlara sicil karnesi düzenlemek, sicil numarası verilmesine ait işlemleri yapmak

28.  Memurların sağlık karnesini ve vizite kâğıtlarını düzenlemek

29.  Memurların yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini düzenleyerek ilgili kuruma göndermek

30.  Personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının düzenli olmasını ve yasal süresinde saklanmasını sağlamak

31.  Personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek

32.  Bağlı bulunduğu müdürlüğün diğer şeflikleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Müdürlükler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün direktifler üzerine iş ilişkisi kurmak.

33.  Belediyemizde yaz döneminde yüksekokul öğrencilerine staj yaptırılması ile ilgili işlemleri yapmak

34.  Belediyede 506 sayılı Sosyal Sigortalar kanununa tabi 4857 sayılı iş yasası ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre işçi çalıştıran tüm müdürlüklerin işçi ihtiyaçlarını karşılamak

35.  SSK işe giriş bildirgelerini vermek

36.  4857 sayılı İş Kanunun 30.maddesi gereğince özürlü ve eski hükümlülerin çalışması için gerekli yasal işlemleri yapmak

37.  Emekliliği gelen işçilerin emeklilik işlemlerini yapmak

38.  Görevinden istifa eden işçilerin kayıt kapama işlemleri ile görevine gelmeyen işçiler hakkında da yasal işlem yapmak

39.  İşçiler yıllık ücretli izin onaylarını alarak izinlerinin kullanılmasını sağlamak

40.  İşe alınan işçiler ile çeşitli nedenlerle iş akitleri fesih edilen işçiler için gerekli formları düzenleyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve İş Kurumuna bildirimde bulunmak,

41.  Toplu iş Sözleşmesine ilişkin alt yapıyı hazırlamak ve idarenin imkânları göz önünde tutularak görüşmelere katılmak,

42.  Maaş işlemlerini yapmak

42.1. Aylık ücretlerine ilişkin işlemleri yapmak

42.2. Doğum, ölüm yardımı yapmak

42.3. Mesai ve vardiyalı çalışma planını ve ücretini düzenlemek

42.4. Uzun yol primi yapmak

42.5. Nafaka ve icra kesintileri yapmak

42.6. Disiplin Kurulu Cezalarını kesmek

42.7. İşyeri hekiminin ücret bordrosunu hazırlamak  

43.  İşçilerin adli davaları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğüne ve mahkemelere

Gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak,

44.  İşçi disiplin kurulunun oluşturulmasını ve bu kurul tarafından alınan kararların ilgililere tebliğini sağlamak,

45.  Müdürlüklerden gelen kadro tekliflerini inceleyerek gerekli meclis kararlarının alınmasının temini sağlamak,

46.  Personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek,

47.  Personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının düzenli olmasını ve yasal süresinde saklanmasını sağlamak,

48.  Personelin aylık sigorta prim bildirgelerini yasal süresi içerisinde SSK’ya göndermek

49.  İş akdi fesih edilen ve işten ayrılan işçilerin tazminat bordrolarını düzenlemek

50.  İşçi personele ait bütçe hazırlamak

51.  İşçi vizite kâğıtlarını düzenlemek,

52.  İş Kurumuna her ay muntazam olarak çalışanlara ait durum çizelgesi vermek (işgücü çizelgesi)

53.  Bağlı bulunduğu müdürlüğün diğer şeflikleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Müdürlükler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün direktifler üzerine iş ilişkisi kurmak.

MADDE 10- Eğitim ve İnsan Gücü Planlama Birimi

Eğitim ve İnsan Gücü Planlama BirimiGörevleri;

1. Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek.

2. Personelin verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programlarını hazırlamak,

3. Personelin etkinliğini ve verimliliğini arttırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkân sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit imkânlar sağlamak,

4. Personelin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak Belediyeye bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “Kurum Kültürü ve Bilinci” nin oluşmasını sağlamak,

5. Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi eğitim olanakları sağlamak,

6. Personelin kişilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek,

7. Personelin Belediyedeki görevlerini, diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve sahip oldukları yetkileri belirleyen iş analizine dayalı görev tanımları yapmak,

8. Bağlı bulunduğu müdürlüğün diğer şeflikleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Müdürlükler Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün direktifler üzerine iş ilişkisi kurmak.

9. Şef veya Birim sorumluları Yöneticilerin genel olarak görev, yetki, sorumluluklarına ilişkin hususları yerine getirmek ve Müdürlüğün görevlerinin amaca uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamakla görevlidir.

10.  Şef veya Birim sorumluları bağlı birimlerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.

11.  Şef veya Birim sorumluları, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Şeflik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.

12.  Görevlerini yerine getirmek için gerekli yetkiye sahip, bu görevleri yapmamak, yanlış, geç veya eksik yapmaktan dolayı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludurlar.

MADDE 11- İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İş sağlığı ve güvenliği birimi iç hizmet görev, yetki, sorumluluk ve çalışma yönetmeliği

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 11.1- (1) Bu İç Yönetmelik Gürsu Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler.

Bu amaçla;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması,

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması, uygulanması gereken kuralların belirlenmesi,
c) Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu İç Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Bu Yönetmelik 4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında çalışanlarımızın ve işverenin uyması gereken sağlık ve güvenlik kurallarını düzenler.

Kapsam

MADDE 11.2- (1) Bu İç Yönetmelik, Gürsu Belediyesi bünyesinde 4857 sayılı İş Kanununa göre bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan tüm işçi personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 11.3- (1) Bu Yönetmelik 07/04/2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendine göre düzenlenmiştir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından, Gürsu Belediyesi Başkanı adına Gürsu Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sorumludur.

Tanımlar

MADDE 11.4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşveren: Gürsu Belediye Başkanlığı’nı,

b) Çalışan: Gürsu Belediyesi bünyesinde 4857 sayılı İş Kanununa göre bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçi personeli,

c) Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, iş yerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

ç) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi: İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri temsil etmeye yetkili kişiyi,

d) Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü,

e) Tehlike: Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyelini,

f) Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelebilme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimini,

g) Kişisel koruyucudonanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

h) Kurul: Gürsu Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu, ifade eder.

İşverenin Yükümlülükleri

MADDE 11.5- (1) İşveren, aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlik ile ilgili hususları yerine getirmekle yükümlüdür;

a) İşçilerin sağlık ve güvenliğini korumak,

b) Gerektiğinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet almak,

c ) İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu vasıtasıyla iş yerinde Risk Analizi yapmak, yaptırmak, fiziki şartları düzenlemek, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil gerekli her türlü koruyucu önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.

ç) Sağlık ve güvenlik önlemlerini değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışma içinde olmak.

(2) Sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında genel prensipler;

a) Risklerin önlenmesi,

b) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,

c) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, monoton çalışma ve önceden belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek, bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,

d) Teknik gelişmelere uyum sağlanması,

e) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi,

f) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,

g) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi,

ğ) İşveren, iş yerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak; kullanılacak iş ekipmanlarının, kimyasal madde ve preparatlarının seçimi, iş yerindeki çalışma düzeni gibi konular da dâhil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir,

h) Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece, yeterli bilgi ve talimat verilen işçilerin girebilmesi için uygun önlemleri alır,

ı) İş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına zarar verecek ortamdan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemleri işçilere mali yük getirmez,

i) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetler yürütmek üzere, işyerinden bir veya birden fazla kişiyi görevlendirir,

j) Sağlık ve güvenlikle görevli kişiler, işyerinde bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle hiçbir şekilde dezavantajlı duruma düşmezler. Bu kişilere, söz konusu görevlerini yapabilmeleri için yeterli zaman verilir,

k) İşyeri hekiminin, 27.01.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte yer alan görevleri yapmasını sağlar, çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınması ve muhafazası sağlanır.

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması

MADDE 11.6- (1) İşveren sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür;

a) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konularında işçi veya temsilcilerinin görüşlerini alır, öneri getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sağlar,

b) İşverence iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya temsilcilerinin özellikle aşağıdaki konularda dengeli bir şekilde yer almaları sağlanır veya önceden görüşler alınır;

1) Sağlık ve güvenliği önemli derece etkileyebilecek herhangi bir önlemin alınmasında,

2) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimin organizasyonunu planlamasında,

c) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi temsilcileri, tehlikenin azaltılması veya tehlikenin kaynağında yok edilmesi için işverene öneride bulunma işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir,

ç) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya işçi temsilcileri bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülemezler,

d) İşveren iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan işçi temsilcilerine, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için, her türlü imkânı sağlar ve herhangi bir ücret kaybı olmadan çalışma saatleri içinde yeterli zamanı verir, işçi temsilcileri işyerinde yetkili makamlarca yapılan denetimler sırasında görüşlerini bildirme hakkına sahiptir.

İşçilerin Eğitimi

MADDE 11.7- (1) İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;

a) İşveren her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır.

Bu eğitim özellikle:

1) İşe başlamadan önce,

2) Çalışma yeri ve iş değişikliğinde,

3) İş ekipmanlarının değişmesi halinde,

4) Yeni teknoloji uygulanması halinde,

Yapılır. Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

b) Eğitim, işçilere veya temsilcilerine herhangi bir mali yük getirmez ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

Çalışanların Yükümlülükleri

MADDE 11.8- (1) İşçiler, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerinde ise, işveren veya işveren vekiline bildirerek durumun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.

(2) İşçiler, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması ile ilgili bilgilendirilirler.

(3) İşçiler, işverene karşı yükümlülükleri saklı kalmak şartıyla işyerinde sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi için;

a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işveren veya işveren vekili tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili talimatlara uymakla,

b) İSGB ve işletme dışından hizmet alınan birimlerin yapacağı çalışmalarda iş birliği yapmakla,

c) İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmakla,

ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımları verilen talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanmakla, Yükümlüdürler.

Kaideler

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kaideler

MADDE 11.9- (1) Çalışanlarımız, bu yönetmelikte belirtilen konuların ve görevlerin dışında işverenin ve Kurulun ayrıca bildirdiği ve bildireceği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymalıdır.

(2) İşveren tarafından verilmiş olan, iş araç ve gereçlerinin işletilme ve kullanılma süresince, çalışanlar tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyulması zorunludur.

(3) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden yetersiz, tehlike arz eden acil durumları ilk amirlerine ve /veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna bildirmek zorundadır.

(4) İdari veya iş güvenliği yönünden tespit edilmiş olan iş araç ve gereçleri ile makinelerin yerleri ve iş güvenliği kuralları, işveren veya vekillerinin izni olmadan değiştirilemez.

(5) İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda, yetkili olmayan kimselerin herhangi bir durumda ve konuda müdahalede bulunmaları kesinlikle yasaktır.

(6) Çalışanlar, iş konusunda ilgili amirlerine kasten yanlış bilgi ve rakam vermemelidir.

(7) Çalışanlar, olağanüstü bir durum haricinde, işyerinde olan herhangi bir iş kazasını idareye ve/veya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna bildirmek zorundadırlar. İş kazasının küçüklüğü veya büyüklüğü bu durumda söz konusu değildir. Bu durumda alınması gereken tedbirler kararlaştırılır ve uygulanır.

(8) Çalışanlar “İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği” dışında bazı çalışmaların kurallarının düzenlenmesi için ayrı ayrı hazırlanan kaidelere de uymak zorundadırlar.

(9) İş kazası olduktan sonra, derhal sağlık merkezine gidilerek ilk tedavi yaptırılır. İşçinin ilk amiri tarafından iş kazası bildirim formu hazırlanır ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna gönderilir.

(10) İş kazasından dolayı veya ani hastalık durumlarında ilk yardım yapacak yer muhakkak sağlık birimidir. Bu bakımdan üçüncü kişilerin ilk yardım yapması yasaktır. İdarece yasal düzenlemeler gereğince bu işte görevlendirilmiş şahıslar varsa bu kapsama dâhil değildir.

İş ve İşyeri Ortamı İle İlgili Genel Kaideler

MADDE 11.10 – (1) Çalışanlar işleri esnasında azami dikkati göstermeye mecburdurlar.

(2) Yetkili amirleri tarafından görevlendirilmedikçe, kendi esas işi ve sorumluluğu altında olmayan işlere karışmak veya yapmaya çalışmak yasaktır.

 (3) Kapısında “İŞİ OLMAYAN GİREMEZ” yazısı bulunan veya idarece girilmesi yasaklanmış yerlere girmek yasaktır.

(4) Zemin ve geçitler malzeme ile dolu ve kapalı olmayacaklardır. Böylece normal hareket alanı serbest bırakılacaktır. Teknik yönden geçerli olan konular ve durumlar dışında, geçitler muhakkak vasıtaların veya çalışanların iş güvenliği ve acil durumlarda çıkış olarak kullanılması için açık bulundurulacaktır.

(5) Bütün çalışanlar belirlenmiş olan dâhili yol akışına uymalıdırlar. Özellikle gerekli işaretler ile işaretlenmiş veya yasaklanmış yerlerden geçmek, durmak, koşmak yasaktır.

(6) Çalışma süresi dışında, yetkililerin izni olmadan görevlilerden başkası işyerinde bulunamaz.

(7) Çalışanlar işyerini ve özellikle kendi çalışma yerlerini düzenli ve temiz tutmaya mecburdurlar.

(8) İşyerinde iş başı, paydos ve yemek saatleri kanun, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, idare tarafından tayin, tespit ve idare edilir. Vardiya çalışmalarında da aynı koşullar devam eder.

(9) Taşıtlar yalnızca araç kullanma yetkisine sahip personel tarafından ve kendilerine verilen görevler dâhilinde kullanılır.

(10) Çalışanlar iş mahallerini, soyunma odalarını, banyolar, duşlar, yemekhane, tuvaletler, dinlenme odaları ve işyeri alanını temiz tutmak zorundadırlar.

Tehlikeli Yöntem ve İşlemler İle İlgili Kaideler

MADDE 11.11- (1) Çalışan ve hareket halinde bulunan makinenin organlarını ve kısımlarını temizlemek ve yağlamak yasaktır. Teknik yönden temizlenmesi elzem olan organlar ve kısımlar ile makine durdurulduktan sonra temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Ayrıca; ideal ölçüler içinde hazırlanmış yardımcı malzeme veya aparatlar ile öngörülen temizlik ve yağlama işlemi yapılmalıdır.

(2) Hareket halindeki araç ve makinelerde ayarlama ve tamir yapmak yasaktır. Araç veya makinenin çalışması esnasında yapılması gereken tamir veya ayarlanma var ise işveren vekili, ilgili amir ve çalışan gerekli tedbirleri alacaktır.

(3) Hareket halindeki araç ve iş makinelerine binmek veya inmek, ayrıca içine girmeyerek asılı olarak gitmek yasaktır. İnsan taşımaya elverişli olmayan, ayrıca şoför mahalli dolu olan araçların kasalarına binmek, asılmak, arkalarına takılmak yasaktır.

(4) İş gerekçesi nedeniyle yağlanmış ve yağ akıtan bir malzeme mevcutsa, yağın zemine akmaması sağlanmalıdır. Yağlanan yer derhal temizlenmelidir.

(5) Zımba, nokta keski gibi el aletlerinin darbe nedeniyle baş kısımları deforme olmuş, şişmiş ise, düzeltilmeden ve koruyucu gözlük takmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

(6) Matkap ile delinmesi icap eden parçalar, zorlanma neticesinde eksenleri etrafında daire çizebileceklerinden, delinme başlamadan önce muhakkak matkap tahtası üzerinde sabitleştirilmelidir veya delinecek parça zorlanma neticesinde ekseni etrafında daire çizmeyecek duruma getirilmelidir.

(7) Talaş çıkartan makinelerden, el ile talaş toplanması yasaktır.

(8) Tozun, talaşın vs. basınçlı hava ile temizlenme esnasında etrafta başka kimsenin bulunmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Şayet, iş mecburiyeti nedeniyle, başka kimse varsa basınçlı havayı o yöne doğru tutmak özellikle yasaktır. Böylece diğer kişilerin püskürtülmüş olan malzeme veya talaştan dolayı yaralanmalarına engel olunmuş olunacaktır. Bu işlem esnasında koruyucu gözlük kullanmak mecburidir.

(9) İş gerektirmediği takdirde basınçlı havayı kullanmak yasaktır.

(10) İş bittikten sonra veya herhangi bir sebepten dolayı çalışan makine terk ediliyorsa, makine muhakkak durdurulmalı ve elektrik akımı kapatılmalıdır.

 (11) Emniyet ve tertibat alınmadan, gerekli önlemler alınmadan elektrik ile ilgili çalışma yasaktır. Ehil olmayan kişilerin elektrikle ilgili tamir, bakım, onarım yapması yasaktır.

(12) Yüksek gerilimli elektrik nakledicilere, aparatlara ve elektrikle çalışan makinelere en fazla 5 metre yaklaşılabilir.

(13) Elektrik hatlarına dokunmak, geçen kabloları kurcalamak veya sivri uçlu şeyler ile üstüne bastırmak, kablosu eskimiş veya yırtılmış yerleri tutmak yasaktır.

(14) Aparatların, el aletlerinin, makine ve tezgâhların üzerinde bulunan elektrik malzemelerini açmak, tamir etmeye çalışmak yasaktır. Bu durumlarda, ilk amire bilgi vermek çalışanların başlıca görevidir.

(15) Takımlar ve aparatlar rasyonel bir şekilde tertipli olarak yerlerine konmalıdır.

(16) Yapı itibariyle tehlike arz eden malzeme ve teçhizatı veya malzemeyi, araç, gereç, çalışanın, nakledilen makine, araç veya teçhizatın, trafik emniyeti ve çevre emniyetinin de dikkate alınarak, gerekli önlemlerin alınması mecburidir.

(17) Herhangi bir yük el ile kaldırılacaksa, bütün güç bacak kısımlarına yüklenmeli, ellere ve bilhassa bileklere fazla yük binmesi önlenmelidir. Bel eğilmesi yerine diz kırılarak yük alınmalı ve konulmalıdır.

(18) Yükün elle nakliyesi esnasında, bütün yük vücut desteği ve kol yardımı ile yapılmalıdır.

(19) El arabaları, eğer başka bir amaç için yapılmamışsa, önden çekilmemeli, arkadan itilmelidir.

(20) Yüklerin kaldırılmaları esnasında düşmemeleri ve normalden yukarı bir yüksekliğe çıkartılmaması gerektiği ve ideal şartlarda işin yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

(21) Yüklerin kaldırılmaları esnasında, manevralarda kaldırılan yüklerin nakli esnasında yük, çalışan işçilerin üzerinden geçirilmemelidir.

(22) İş gerekçesi durumları haricinde makinelerin iş emniyeti yönünden kısım veya genel olarak, yer değiştirmeleri yasaktır. İş gerekçesi mevzuu bahis olduğu takdirde makinelerin yer değiştirmeleri, azami iş sağlığı ve güvenliği durumları göz önünde tutularak en az tehlike arz eden durumları gerçekleştirildikten sonra yer değiştirme yapmak gerekir.

(23) Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak veya atlamak yasaktır. Yüksek bir yere çıkmak gerekiyorsa gerekli aparat ( merdiven, sepetli araç vs.) kullanılmalıdır.

(24) Yüklü pozisyonda bulunan araçların, vinçlerin veya muhtemel çökme veya kaymanın olabileceği yerlerden geçmek, durmak yasaktır.

(25) İçinde basınç kalmadığına tamamen emin olmadan herhangi bir makineyi veya cihazı açmak yasaktır.

(26) Bir emre dayanmadan her türlü vinç, konveyör ve kaldırma tertibatlarına kapasitelerinin üzerinde yük koymak yasaktır.

(27) Görevli olmadığı halde benzin, benzol, petrol, motorin, fueloil ve benzerlerinin bulunduğu yerlerde dolaşmak yasaktır.

(28) Görevi olmadığı halde parlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde ve cihazları, tüpleri, tazyikli hava cihazlarının yahut tesisatlarını karıştırmak kesinlikle yasaktır.

(29) Yanıcı ve yakıcı madde dolu kapları taşırken devrilmesine, kırılmasına ve etrafa zarar vermesine sebep olacak şekilde dikkatsiz çalışmak yasaktır.

(30) Amirinin müsaadesi ve bilgisi olmadan içinde gaz bulunması ihtimali olan kazan, baca yolu, tank ve benzeri yerlere girmek veya bu gibi yerlerde kaynak ve tamir işleri yapmak kesinlikle yasaktır.

(31) Oksijen ve başka gaz tüplerini ısı yayan bir yerde bırakmak yasaktır.

(32) Ellerini ve iş elbiselerini benzin ve benzin gibi tutuşturucu maddelerle temizlemek yasaktır.

(33) Çalışanlar, yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmek ve yangın başlangıcını ilk amirine veya itfaiyeye bildirmekle yükümlüdürler.

(34) Sigara içilmez işareti bulunan yerlerde sigara içmek, kibrit veya çakmak kullanmak, bunlara ateş, sigara veya yanıcı ve parlayıcı madde ile girmek kesinlikle yasaktır.

Kişisel Koruyucular, Uyarı, İkaz ve İşaretler İle İlgili Kaideler

MADDE 11.12- (1) Çalışanlar, idare tarafından tespit edilmiş ve kullanılması hakkında karar verilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri yaptıkları iş gereğince kullanmakla yükümlüdürler. (Eldiven, gözlük, elektrik kaynağı gözlüğü, maske, ayakkabı, önlük, kulak tıkacı, kulak maşonu, kulaklık vs..)

(2) Çalışanlar, idare tarafından temin edilmiş olan, kişisel koruyucu malzeme, tulum, giysi, maske, gözlük, ayakkabı gibi tüm koruma araçlarını muhafaza etmek ve kullanmakla yükümlüdürler.

(3) Çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden, kendilerine teslim edilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri en iyi şekilde muhafaza etmeye, kullanmaya istenildiğinde iade etmeye mecburdurlar.

(4) Belirli yerlere asılmış veya konulmuş olan “Sigara İçilmez” levhalar mahallinde sigara içmek, ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemenin bulunduğu yerlerde yanıcı madde ile yaklaşmak, sigara içmek kesinlikle yasaktır. Yanıcı ve patlayıcı madde olan benzin, alkol ve diğer sıvı maddeler bina dışında açık bir yerde bulunsalar dahi sigara içmek, ateşle yaklaşmak yasaktır.

(5) İşletme dâhilinde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmış ikaz ve uyarılara riayet etmek gerekir. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere açık ateş ve alevle yaklaşmak, kıvılcım çıkartan araç ve gereç kullanmak, sigara içmek kesinlikle yasaktır.

Araç ve İş Makinesi Kullanımı İle İlgili Kaideler

MADDE 11.13 – (1) Şoför ve operatörler görevlendirildikleri araç ve iş makinelerini en iyi şekilde korumak, temiz tutmak, günlük ve periyodik bakımlarını yapmak, arızalarını en kısa zamanda bildirmekle sorumludur.

(2) 237 sayılı Taşıt Kanunu uyarınca, binek, kamyon, kamyonet, otobüs ve iş makineleri ancak resmi görevlerde kullanılabilir. Görevi dışında izinsiz olarak güzergâh dışına çıkmaları yasaktır.

(3) Araç sorumlusu şoför/operatör, aracın Trafik sigortası, ruhsat, fenni ve egzost muayene evraklarının bir nüshasını araçta bulundurmakla sorumludur.

(4) Şoförlerin görev kâğıdı olmadan göreve çıkmaları yasaktır.

(5) Şoför ve operatörler, tüm trafik kural ve kaidelerine, ikaz ve işaretlere uymak zorundadırlar.

(6) Şoför veya operatör herhangi bir kaza durumunda, en kısa zamanda ilk amirine bilgi vererek, kaza raporları ve diğer resmi işlemlerin tamamlanmasını beklemek zorundadırlar. Amirlerinin izni olmadan olay mahallinden ayrılmaları yasaktır.

(7) Şoför ve operatörler, günlük bakımlarını her gün göreve çıkmadan yapmak zorundadırlar. Günlük bakımda aracın lastikleri, aküsü, yağı, suyu, fren aksamları, lamba ve farları, genel sızıntı kontrolü, temizliği, yangın tüpü kontrol edilerek, araç veya iş makinesi göreve çıkartılır.

(8) Araç ve iş makinelerimizin, şoför ve operatörleri ile arazi çalışmaları yapan ilgili ekipler, aracın ve iş makinesinin emniyetini ve çevre güvenliğini almakla yükümlüdürler.

Arazide Çalışan Ekipler İle İlgili Kaideler

MADDE 11.14 – (1) İnşaat bakım-onarım, kazı, yıkım gibi arazi çalışmaları yapan müdürlüklerimizde görev yapan ekip şefleri/sorumluları arazi çalışmalarında çalışan personelin, kullanılan araç ve makinelerin ve özellikle çevrenin emniyetini sağlamakla yükümlüdürler.

(2) Arazi çalışmalarında emniyet şeridi, uyarı tabelası, yol levhaları, çalışma bilgi tabelası gibi uyarıcı ikaz ve işaretlemeler mutlaka yapılacak, bu konuya azami özen gösterilecektir.

(3) Şoför, operatör ve arazide çalışan ekipler, kendisini, diğer çalışanları, aracı ve /veya iş makinesini ve özellikle çevreyi tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamazlar.

Çeşitli Hükümler

Sağlık Gözetimi

MADDE 11.15 – (1) İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda;

a) İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu alınır.

b) Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince gerekli sağlık muayeneleri İşyeri Sağlık Birimi ve/veya başka Sağlık Kurumlarınca düzenli aralıklarla yapılır.

c) İşyeri Sağlık Birimi, işyerinde yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak denetimlerde incelenmek üzere her yıl yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve bir nüshasını idareye gönderir.

ç) İşyeri Sağlık Birimi, işyerindeki ilgili diğer bölümlerle, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile, iş güvenliği uzmanı ve çalışanların temsilcileriyle işbirliği içinde çalışır.

d) Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler İşyeri Sağlık Birimince kayıt altına alınır ve belgeler muhafaza edilir. Çalışanların sağlık bilgileri, yaptığı işler ve çalıştığı ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçları kişisel sağlık dosyalarında saklanır. İşyerinde meydana gelen bütün kazalar ve meslek hastalıkları işyeri sağlık birimince kaydedilir. Kaza ve meslek hastalıklarının kayıtları değerlendirilerek kaynakları belirlenir ve bunlara yönelik önlemler geliştirilir.

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi

MADDE 11.16- (1) İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla işçi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar.

(2) Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi, işyerinde çalışan işçiler tarafından seçilir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar

MADDE 11.17- (1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır;

a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır. İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır. Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır. Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve riske karşı etkin olacaktır.

b) Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri, riskin derecesine ve mağduriyet sıklığına işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenecektir.

c) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.

ç) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir.

d) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.

e) İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir.

f) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir.

g) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.

ğ) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olacaktır.

Eğitim ve Eğitim Konuları

Eğitim

MADDE 11.18- (1) Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

(2) Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcilerinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.

(3) İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak, işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlayacaktır.

a) Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.

b) İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.

c) İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.

(4) Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

Eğitim Konuları

MADDE 11.19- (1) Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki benzeri konulardan seçilir;

a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

b) İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler,

c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

ç)İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, emniyet cihazlarının kurulması ve kullanılması,

d) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

e) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

f) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

g) Kişisel koruyucu alet kullanımı,

ğ) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

h) Sağlık ve güvenlik işaretleri,

ı) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

i) Temizlik ve düzen,

j) Yangın olayı ve yangından korunma,

k) Termal konfor şartları,

l) Ergonomi,

m) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

n) İlk yardım, kurtarma,

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 11.20- (1) Bu İç Yönetmelik, Gürsu Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11.21- (1) Bu İç Yönetmelik, hükümlerini Gürsu Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yürütür.

MADDE 12- İlk Yardım Birimi

a) Sınavda başarılı olanlara "İlk yardımcı Sertifikası" ve "İlk yardımcı Kimlik Belgesi" düzenlemek,

b) Sınavlara gözetmen olarak Denetim Ekibi görevlendirmek,

c) ilk yardımcılara ait kayıtları tutmak.

d) Bu görevleri Müdürlük adına , Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütür.

Madde 12-1 - Mesul müdür sadece bir merkezde, müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerdenbizzat, eğitim ile ilgili işlerden de eğitmenlerle birlikte sorumludur.

Mesul Müdür;

a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, gerekli iç denetimleri yürütmek,

c) Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek,

d) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

e) Çalışma alanlarında  meydana gelen değişiklikleri üç iş  günü içinde Müdürlüğe bildirmek,

f) İlk yardım eğitmeni ve adres değişikliklerini zamanında Müdürlüğe bildirmek,

g) Merkezde görevine son verilen veya ayrılan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini en geç bir

hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek, görevlerini yerine getirir.

Mesul Müdür, isterse sadece Merkezde İlk yardım eğitiminde veya belgesi varsa eğitici eğitiminde, eğitmenlik de yapabilir.

Mesul Müdür, Merkezdeki görevini sona erdirmek istediğinde veya kuruluş tarafından Mesul Müdürün görevine son verilmek istendiğinde, durumun Mesul Müdür ya da Merkezin yetkilileri tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

İlk yardım Eğitimcisi

Madde 12-2— "İlk yardım Eğitimcisi Adına düzenlenmiş Çalışma Belgesi" ile çalışabilir. İlk

yardım eğitimcileri;

a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,

b) Başta Merkezin işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten, sorumludurlar.

Eğitim Konuları, Süresi, Yeterlilik, Sertifika, Ücretler

Eğitim Konuları

Madde 12-3– ilk yardım eğitimi konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

Bakanlıkça onaylanan ve tavsiye edilen, bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan kamukurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını destekleyici içerikteki yayınlarından Bakanlıkça uygun görülenler, eğitim materyali ve eğitim aracı olarak kullanılabilir.

Merkezlerde uygulanacak olan çalışma planı ve dönem planlarına uygun hazırlanan günlük

programlar, Müdürlüğün onayından sonra uygulanır. Onaylanmamış programlar ile eğitim verilemez.

Eğitim Standartları ve Süreleri

Madde 12-4- İlk yardım eğitimleri “Temel İlk yardım Eğitimi”, “Standart İlk yardım Eğitimi” olmak üzere iki kategoride verilir.

Eğitim süreleri; temel ilk yardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilk yardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

Yeterlilik

Madde 12-5 - Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından "Katılımcı Belgesi" düzenlenir.

Sınav soruları Müdürlükçe onaylanmış olmalıdır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, DenetimEkibi gözetiminde yapılır.

Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda,gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur.

Mesul Müdür, sınav kâğıtlarını on yıl süre ile saklamak ve Bakanlığın denetimine açıktutmakla mükelleftir.

Sertifika

Madde 12-6—ilk yardımcı sertifikası ve ilk yardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır.İlk yardımcı sertifikaları ve ilk yardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

Ücretler

Madde 12-7— Eğitimci eğitimi veren kuruluşların, eğitimci eğitmeni, ilk yardım eğitimcisi yetiştirme ve Merkezlerin ilk yardım eğitim ücreti ile sınavlarda gözetmen olarak bulunacak Denetim Ekibine verilecek ücretlere ilişkin teklifler, İl Sağlık Müdürü yada görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, eğitim veren tüm kuruluşların birer temsilcisi ile İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdüründen oluşan

komisyonca; fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak  tespit edilir.

Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları % 25’igeçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir.

Kayıt ve Arşiv

Madde 12-8 — İlk yardımcı olmak üzere yetkili kurum veya kuruluşlara başvuran kişilerin (Kimlik No, Adı Soyadı, Sertifika No, Sertifika Geçerlilik Bitiş Tarihi, Adres, Telefon No, diğer) kayıtları yapılır.Bu kayıtların bir örneği on yıl süre ile saklanır.

Teftiş ve Denetim Defteri

Madde 12-9— Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezlerde, Bakanlık veya Müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için kullanılan, Müdürlük tarafından onaylanmış teftiş ve denetim defteri bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yöneticilerin Genel ve Ortak Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- Yöneticilerin Genel ve Ortak Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

1-Planlama – Programlama:

a) Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlatmak.

b) Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.

c) Bu çalışmalar sırasında yasaların çalışma ilke ve koşullarını sınırları içinde kalmayı gözetmek.

2-Düzenleme:

a) İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak bunları giderici tedbirler almak,

b) İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp gözetlemek,

3-Koordinasyon:

a) İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğinin ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkarmak,

b) Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak, kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.

4-Uygulamalı Yönetim:

a) Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak,

b) Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak yaptırmak.

5-İzleme, denetleme, değerlendirme:

a) Uygulamanın görevinin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak,

b) Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm veya çözüm önerisi ile üst kademeye sunmak,

6-Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:

    Atama, yükselme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cezalandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak yada bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek. Birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.

Yukarıdaki görevleri yerine getirirken yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.

1-İnisiyatif

Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında Yasaların, çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

2-Seçme ve karar verme

  Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bu karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.

3-Kolaylaştırma

  Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.

4-Değiştirme

   Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.

5-Eldeki kaynaklardan iyi yararlanma

  Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.

6-Geliştirme

    Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.

7-Devamlılık

  Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.

8-Liderlik

  Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.

9-Moral

  Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.

10-Takdir ve ceza

    Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza verme yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.

11-Disiplin

    Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.

12-Ortam

    Yönetici, görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da sağlamalıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Ödev ve Sorumlulukları ile Genel Hak ve Yasakları

MADDE 12-

1-Ödev ve Sorumlulukları:

a) Devlet Memurları Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin, iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur.

b) Amirin verdiği talimatları eksiksiz yerine getirmek, amirinden aldığı talimatın mevzuata ve diğer esaslara veya yetkili organların kararlarına aykırı olması durumunda bu aykırılığı emir veren amirine bildirmek, amir talimatında ısrar eder ve yazılı olarak tekrarlarsa talimatı yerine getirerek durumu bir üst makama bildirmek, Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilemez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

c) Görevi ile ilgili mevzuatı, Belediye organlarının kararlarını ve mesleki bilgi, usul ve uygulamaları bilmek. Onlara uymak ve gereği gibi uygulamak,

d) Kurum personeli 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu ile diğer ilgili mevzuata belirtilen kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadır.

e) Kurumun yetkili organı tarafından belirlenen çalışma saatlerinde görevi başında bulunmak, çalışma saatleri süresince görevi ile ilgili işleri yapmak ve izinsiz olarak görevi başından ayrılmamak.

f) Görevine gereken dikkat, disiplin ve özeni göstermek, verimli bir şekilde çalışmak ve kurumun yararını korumak, maddi ve manevi bakımlardan kuruma zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmak, Kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, rayiç bedel üzerinden ödemek.

g) Çalıştığı birimin düzeni, görevlerin yürütülmesi,  güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla alınan önlemlere titizlikle uymak,

h) Amirleri, iş arkadaşları ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde gereken saygı, nezaket ve kolaylığı göstermek,

i) Özel hayatında Belediyenin itibarına yakışır bir şekilde hareket etmek, kumar, aşırı alkol bağımlılığı gibi kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak,

j) Görevini, özlük ve başka hakları ile dilek ve şikâyetlerini yerleşik uygulamalara ve usullere uygun bir biçimde yapmak, bu konuda kurum içinden veya dışından başkalarının tavassutuna ve yardımına başvurmamak.

k) Görevi nedeniyle ve/veya yetkisinden yararlanıp iş sahipleri veya diğer şahıslarla ilişki kurmamak, görevini yapmak ve/veya yapmamak suretiyle kendisine maddi veya manevi menfaat sağlamamak, mevzuata aykırı hareket etmemek, kendisine teklif edilen menfaat ve hediyeyi kabul etmeyip durumu gecikmeden amirlerine bildirmek,

l) Amirlerini açık ve doğru şekilde bilgilendirmek, hiç kimseyi yanıltıcı, eksik yada yanlış yönlendirme amaçlı bilgi vermemek,

    m) Mal bildiriminde bulunmak.

    n)  Devlet Malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak

    o) Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla sorumlu olduğu tüm resmi belge araç ve gereçleri düzenlenecek bir devir teslim tutanağı ile yerine kalacak kişiye yoksa amirine devreder.

    p) Kurum personeli 657 sayılı DMK ve diğer ilgili mevzuatları ön gördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak zorundadır.

   q) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Devlet Memurları için öngörülen yasaklar tüm Belediye personeli için geçerlidir.

     2)  Haklar:

a) Belediye personeli, yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmenlik hükümlerinin kendileri hakkında da aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir. Kanunlarda belirtilen haller dışında personelin görevine son verilmez. Ücret ve diğer hakları elinden alınamaz.

b) Personel Belediye çalışmaları ile ilgili olarak yazılı, sözlü veya görsel basın kuruluşlarına bilgi ve demeç veremez, açıklama yapamaz. Bu görev ancak Başkan ve görevlendireceği personel tarafından yapılır.

c) Belediye personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 sayılı İş Yasası ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı kanun ve bu kanunların öngördüğü yönetmelikler ile sağlanan sosyal güvenliğe ilişkin her türlü haktan yararlanır.

d)     Memur yazılı müracaat etmek suretiyle görevden çekilme isteğinde bulunabilir. Personel, izinsiz veya kabul edilen mazereti olmaksızın görevini on gün süre ile kesintisiz terk etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilmiş sayılır.

e) Devlet memurlarının özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.

f)  Personel, Belediye ile ilgili Resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri veya kurum tarafından kendilerine uygulananidari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir.

g) Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, İşçiler ise 4857 sayılı kanun ve Toplu İş Sözleşmesinde gösterilen süre ve şartlara mazeret ve yıllık izin hakkına sahiptir.

3-Yasaklar:

a) Kurum personeli görevini yerine getirirken ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizli kalması gereken bilgi, belge ve her türlü sırları kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz.

b) Belediye personeli Türk Ticaret Kanununa göre Tacir ve Esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyetlerde bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlere ortak olamaz.

c) Devlet memurlarının kurumları ile ilgili toplu olarak sözlü veya yazılı müracaat ve şikâyetleri yasaktır.

d)     Devlet memurlarının doğrudan doğruya ve aracı eliyle hediye istemeleri, menfaat sağlamaları amacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para almaları ve istemeleri yasaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 14-

İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan tüm personel:

a) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.

b) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

c) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

d)     Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel hakkındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

e) Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

Gelen-Giden Evraka Yapılacak İşlemler

MADDE 15-

a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Yetkili tarafından havale edilir. Personel yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

b) Gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kayıt edilir. Müdürlük dışına yazılan evrak zimmetle ilgili birime gönderilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 16 –

a) Müdürlükçe yapılan yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.

b) Dosyalama işleminde konularına göre gelen evrak, giden evrak, ayniyat demirbaş, genelge ve bildiriler dosyası ayrı ayrı düzenlenir.

MADDE 17-  Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan yada görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Belediyeler dış yazışmalarını doğrudan yapabilir.

Yürürlük

MADDE 18- Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, yerel gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19-Bu yönetmelik hükümlerini Gürsu Belediye Başkanı yürütür.