GÜRSU’ DA ARA
Mali Hizmetler Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

              Madde1-Bu yönetmeliğin amacı; Gürsu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Dayanak

              Madde 2-Bu Yönetmelik, Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

  Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen;

a)Bakanlık                 : İçişleri Bakanlığını,

b)Üst Yönetici           : Belediye Başkanı,

c)Kanun                    : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanununu,

d)Mali Hizmetler Müdürlüğü : Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi,

e)Mali Hizmetler Müdürü : 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi,

f)Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,

g) Muhasebe Birimi : Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

h) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi, 5018 sayılı kanunun 61. maddesinde belirtilen görevleri yürüten personel.

j) Mutemed: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,

k) Ön Mali Kontrol Yetkilisi: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinde yapılan kontrolünü,

l) Para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,

m) Yetkili memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri nedeniyle muhasebe birimlerinden zimmetle değerli kâğıt alıp satan kamu görevlilerini,

n) Mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilât mutemetliği, tahsilât şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi.

o) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri.

p) Ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kâğıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri

Müdürlüğün Görevleri

Madde 4- Aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür:

a)      5018 kamu mali yönetim kanununda belirtilen görev ve sorumluluklar

b)     İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

c)      Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

d)     Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

e)      İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

f)       Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

g)      Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

h)      İdarenin stratejik planlarını ilgili mevzuatları esas alarak hazırlamak ve takibini yapmak.

i)        Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi

Madde 5- Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir,  kayıtları tutulur ve izlenir. Bütçe kayıt ve işlemleri, Mali Hizmetler Müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.

Madde 6- İdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Madde 7- İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. İdarelerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir.

Ön mali kontrol işlemleri

Madde 8- Ön mali kontrol görevi Harcama Birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.

Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, mali hizmetler müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.

Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali hizmetler müdürlüğünce ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.  

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi

Madde 9- İdarenin muhasebe hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir. İdareler atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, ilgililerin göreve başlama tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştaya  bildirir.

Bütçe kesin hesabının hazırlanması

Madde 10- Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanır. İdarenin bütçe kesin hesapları, mali hizmetler birimince ilgili kanunlarındaki hükümlere göre düzenlenir. 

Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması

Madde 11- Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge mali hizmetler müdürlüğünce hazırlanır.

Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü

Madde 12- Mali hizmetler müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından oluşturulur ve izlenir.

 Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda mali hizmetler birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.

Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, mali hizmetler birimince uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı açıklama yapılabilir.

İç kontrol, ön mali kontrol sistemi ve standartları

Madde 13- Mali hizmetler müdürlüğü, iç kontrol, ön mali kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.

Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak koşuluyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur. 

Stratejik Planın hazırlanması

Madde 14- Mevzuata uygun olarak Kurumun ilgili plan dönemine ait stratejik planın hazırlanma sürecini yönetir. Muhtelif anket çalışmaları ve dış paydaş analizleriyle kurumun hizmet kalitesi ölçülür. Hazırlanan performans programı ilgili mevzuatlarda belirtilen takvime uygun olarak meclisin onayına sunar. Meclis tarafından onaylanan stratejik planın yıllık izleme, ölçme ve değerlendirmelerini yapar.

Performans programının hazırlanması

Madde 15- Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman ilgili birimlere gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi’ne gönderilir. İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi, birim performans programları konsolide ederek idarenin yıllık idare performans programını hazırlar. Performans programının konsolide çalışmalarında son 2 yılın gerçekleşme verileri ile gelecek yıla ait tahminler dikkate alınır. İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır. Hazırlanan performans programı ilgili mevzuatlarda belirtilen takvime uygun olarak meclisin onayına sunulur.

Performans Esaslı Bütçenin hazırlanması

Madde 16- Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi’ne gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi tarafından hazırlanır.  İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, İdarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuatlar esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

İdare faaliyet raporunun hazırlanması

Madde 17- Harcama birimleri tarafından ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi’ne gönderilir. İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimince harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. İdarenin faaliyet raporları, özel mevzuatında yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanır.

Hibe Projelerinin Hazırlanması ve İzlenmesi

Madde 18- İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi, kuruma uygun olan hibe teklif çağrılarını takip eder. Üst yönetimle görüşülerek kurum ihtiyaçlarına uygun proje konularını belirleyerek proje hazırlama süreçlerini başlatır. Projenin uygulanacağı birimleri gerekli bütçe tedbirleri alınır. Proje konusu ile ilgili olan müdürlükler, projenin hazırlanması sürecinde gerekli olan her türlü bilgi ve dokümanı (projede kullanılacak veriler, mimari ve mühendislik projeleri, izin ve ruhsat işlemleri vb.) İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi’ne zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırır. İlgili hibe kurumu tarafından onaylanan projeler, uygulaması yapılmak üzere ilgili müdürlüklere devredilir. Projelerin ilgili hibe kurumu ile ilgili izleme ve değerlendirme süreçleri İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi tarafından yürütülür.

 

Kalite Yönetim Çalışmalarının Yürütülmesi

Madde 19- Gürsu Belediyesi’nde Kalite Sistemini kurar, uygular, geliştirir ve tüm çalışanlar arasında koordinasyonu sağlar. Mevcut kalite düzeyinin daha da iyileştirilmesi için gerekli geliştirme faaliyetlerini planlar. Tüm personelin eğitim planlarının hazırlanmasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne önerilerde bulunur. Hedef kitlenin belediye hizmetlerinde aradığı özellikler, memnuniyet ve şikâyetleri hakkında devamlı bilgi alır, bu konuda gerekli araştırmaları yapar. Hizmet kalitesi ile ilgili hata ve eksikliklerin erken tespiti, düzeltilmesi ve bu suretle hizmet maliyetlerinin asgaride tutulmasını sağlayacak ara kontrollerinin yapılmasında diğer bölüm yöneticileri ile işbirliği kurar ve her türlü yardımı sağlar. Kalite standartları ile ilgili yenileme ve değiştirme tekliflerini hazırlatarak Belediye Başkanına verir. Hizmet kalitesi maliyetlerini düşürmek için, önem sırasına göre önerilerini Başkana bildirir. Onaylanan önerilerin uygulanmasında ilgili personel ile koordineli çalışır ve onlara yardımcı olur. Kurumun imajının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

 

Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevler

Madde 20- Mali hizmetler müdürlüğü,  üst yönetici tarafından mali konularda verilecek diğer görevleri de yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yapılanması

Mali hizmetler müdürlüğünün kurulması

Madde 21- Mali hizmetleri yürütmek üzere her idarede teşkilat kanunu hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü  kurulmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğü; Müdür ve Müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur.

1-      Muhasebe Birimi

2-      Stratejik Planlama Birimi

3-      İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi

4-      Gelir Birimi

-Emlak ve Çevre Temizlik Servisi

-Tahsilât Servisi

1-      Muhasebe Birimi

Madde 22- Muhasebe Biriminin görevleri;

a)      5018 sayılı kamu mali yönetim kanununda verilen görevler

b)      Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte Bütçeyi hazırlamak.

c)      Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.

d)     Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

e)      Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

f)       Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak

g)      Mevzuatın gerektirdiği İç Kontrol faaliyetlerini yerine getirmek

h)      Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve Harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

i)        Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

j)        Bütçe kesin hesabını hazırlamak.

k)      Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.

l)        Mali istatistikleri hazırlamak.

m)    Ön mali kontrol görevini yürütmek.

2-      Stratejik Planlama Birimi

Madde 23- Strateji Geliştirme biriminin görevleri:

a)      İdarenin stratejik planlarını ilgili mevzuatları esas alarak hazırlamak ve takibini yapmak.

b)      Stratejik plana bağlı olarak yıllık performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

c)      Ulus içi veya Uluslararası Hibe Projelerini geliştirmek ve uygulanmak.

3-      İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi

Madde 24- Kalite Kontrol biriminin görevleri:

a)      İzleyen yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

b)      Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

c)      Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütmek.

4-      Gelir Birimi

Madde 25- Gelir biriminin görevleri;

a)      Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek

b)      Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

c)      Kanunlardan kaynaklanan her türlü vergi, harç ve cezaların tahakkuk ve tahsilâtlarını takip etmek.

d)     Gelir kaçağını an az düzeye indirecek önlemler almak.

e)      Tarh ve tahakkuk yapılmış vergi için hesap pusulası düzenleyerek tahsil aşamasına getirmek

f)       Tahakkuk ve düzeltme işlemlerini yapmak ve ilgili yerlere bildirmek

g)      Süresi geçip tahsil edilemeyen gelirlerin ödeme emri gönderip yasal işlem başlatmak veya Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İcra birimine işlemin yapılması için bildirmek.

h)       Yükümlü ile vergi, arasında ilişkiyi kurup alınacak vergi ve harcı hesaplamak ve tahakkukun gerçekleştirilmesini sağlamak.,

i)        Yangın, elektrik tüketim, haberleşme beyanlarının bankalarda takibini sağlamak.

j)        Tahakkuku kesinleşen gelirlerin tahsil edilmesini sağlamak, gelir tahsil edilemediği takdirde takip ve kovuşturma işlemlerine başlamak, gerekirse İcra Memuru kanalıyla gelirin tahsil edilmesini sağlamak.

k)      Süresi içinde beyan almak, resen tahakkuk yapmak, zamanında tahsil edilemeyen vergiler için gecikme cezası uygulamak.

l)        Hazırlamış olduğu her türlü tahakkuk, yoklama fişleri, ihbarname ve ödeme emirlerini Müdürüne imzalattırmak.

m)    Sehven yapılan tahakkukların tenzilini yapıp muhasebe kayıtlarında denklik kontrolünü yapmak.

n)      Mükellefliği sona eren beyanların kontrolünü yapıp kapanış kayıtlarını yapmak.

o)      Belediye Tahsilat Yönetmeliği’ne göre Tahsildar tarafından tahsil edilen paraların süresinde ve limit dahilinde bankaya yatırılmasını sağlamak için teslimatları imzalamak.

p)      Belediye gelirlerinin tahsilinin takibine ilişkin ihbarname, ödeme emri ve haciz evraklarının düzenlenmesini sağlamak ve ödeme emri ile  ulaşılamayan vatandaşlara gazete ilanı ile beyan etmek.

q)      Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsil ettirilmesi.

r)       Tahsilatın bankaya yatırılması.

s)       Bankaya kalan gelir takibatının yapılması.

t)       Tahsildarlarının ve veznenin vazifelerini kontrol etmek.

u)      Kira, para cezaları, emlak vergileri, çevre temizlik vergileri, ilan reklam vergileri gibi tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilata hazır hale getirilmesi.

v)      Otopark tahsilatının yapılması.

w)    Mali Hizmetler Müdürlüğü ile gelirlere ait çalışmaların yürütülmesi.

x)      Yıllık gelir tarifesini hazırlamak.

y)      Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelir bütçesini hazırlamada yardımcı olmak..

z)      Belediyenin Kiracılarla olan kontratını hazırlamak ve kira takibini yapmak.

 

Gelir birimine bağlı Emlak ve Çevre Temizlik servisi ve Tahsilat servisi bulunmaktadır.

Tahsilat Servisinin görevleri;

a)      Veznede günlük tahsilat işlemleri yapmak.

b)      Yapılan tahsilatın icmalini çıkarmak, dosyalamak.

c)      Veznede tahsil edilen paraların günlük olarak bankaya yatırılması.

d)     Bankadan getirilen dekontların icmal ile birlikte Gelir Şefliğine teslim edilmesi.

Emlak Servisinin görevleri;

a)      Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi yükümlüsü olacak gerçek ve tüzel kişilerin beyanname veya yoklama yoluyla tespit edip, vergi sistemi ile ilişkilerinin kurulmasını sağlanması hakkında tüm iş ve işlemler.

b)      Emlak beyannameleri yapmak, belgelerin kontrolünü ve vergi tahakkukunu yapmak.

c)      Yükümlü ile vergi arasındaki ilişkiyi kurup alınacak vergiyi hesaplayarak tarh ve tahakkuk ettirilmesini sağlamak.

 

Mali Hizmetler Müdürünün görev ve yetkileri

Madde 26- Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü Mali Hizmetler Müdürüdür.  Mali Hizmetler Müdürü,

a) Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.

b) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.

c) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.

d) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

e) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.

f) 5018 Kamu Mali yönetim ve kontrol kanununda verilen görev yetki ve sorumluluklar

g) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar.

h) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.

ı) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

 

Mali hizmetler müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları

Madde 27- Mali Hizmetler Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur. Birim Müdürü;

a) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,

b) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

c) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

d) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

e) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

f) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur.

Muhasebe Yetkilisinin Görev Ve Yetkileri

Madde 28-

a)      Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

b)      Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

c)      Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

d)     Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

e)      Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

f)       Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

g)      Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

h)      Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

i)        Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

j)        Muhasebe birimini yönetmek.

k)      Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 

Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları

Madde 29- Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları şunlardır.

a)      Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından

b)      Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan

c)       Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden

d)     Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından

e)      Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından

f)       Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan

g)      Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten

h)      Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.     

Birim çalışmalarında işbirliği ve uyum

Madde 30- Birimin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, birim müdürünün başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile her ay düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, birimin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Görev dağılımı

Madde 31- Görev dağılımını gösteren çizelgede, idarenin teşkilat yapısına uygun olarak oluşturulan alt birimlere, görevli personele, personelin görev, yetki ve sorumluluklarına, personelin oda, unvan ve telefon, e-posta adreslerine yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Mali Hizmetler Müdürlüğünde Kullanılacak Defter Kayıt ve Belgeler

Madde 32- Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar

Madde 33- Mali hizmetler Müdürlüğüne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak Standart Dosya Planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Tereddütlerin Giderilmesi

Madde 34- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Geçici Madde 1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün alt birimlerinin oluşturulması amacıyla idarelerince gerekli önlemler alınır ve bu alt birim yöneticiliklerine üst yönetici tarafından atama ve görevlendirme yapılır.

Yürürlük

Madde 35- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün yapılanma ve görev, yetki ve sorumluluklarını içeren bu çalışma esasları, Belediye Meclisince kabul edilip ve yerel gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğü girer.

Yürütme

Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Giderlerin Ödenmesi

1- Nüfus cüzdanı

Ödenek varsa

2- Vekâletname ve İmza Sirküsü

 5 dk

3- Banka Hesap Numarası

 

4- Vergi Borcu Yoktur Yazısı (2000 TL ve Üzeri Ödemeler İçin)

 

2

Tahakkuk İş ve İşlemleri

1-Emlak ve Çevre Temizlik Vergi Bildirim formu

5-15 dakika

3-Tapu fotokopisi

4-Kimlik fotokopisi (T.C.Kimlik No)

3

Gelir tahsili İşlemleri

1- Mükellef Sicil Numarası

5 dakika

2- Mükellef Sicil Numarası Yok İse  Nüfus Cüzdanı Aslı

veya Fotokopisi

4

Satış ve benzeri işlemler için

1- Mükellef Sicil Numarası

5 dk 

rayiç değer belgesi verilmesi

2- Nüfus Cüzdanı Aslı veya Fotokopisi

(Gelir Servisi)

 

5

Faturanın ödenmesi

1.Hesap Numarası

 

2.Vergi Dairesi Borcu Yoktur Yazısı

3. SGK Borcu yoktur yazısı

4.T.C. Kimlik Fotokopisi

6

Tahsilat İşlemleri

1. TC Kimlik No

3 dk.

(Kredi Kartı-Nakit-Posta çeki hesabı)

2. Mükellef Sicil No

7

Borç Ekstresi Dökümü

1. TC Kimlik No

2 dk.

2. Mükellef Sicil No

8

Telefon ile Borç ve Tahakkuk Sorulması

1. TC Kimlik No

2 dk.

2. Mükellef Sicil No

9

Emlak Bildirimi

1. Vergi Bildirimi

15 dk.

(Bina-Arsa-Arazi)

2. Tapu Fotokopisi

 

3. TC Kimlik No

 

4. Kişinin kendisi veya Vekaletname (vekil ise)

10

Veraset intikal işlemleri

1.Tapu Fotokopisi

15 dk.

2. Veraset Fotokopisi

3. Mirasçıların kimlik Fotokopileri

4.Mirasçının kendisi veya Vekaletname (vekil ise)

11

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi

1. Kişinin kendisi veya Vekaletname (vekil ise)

10 dk.

12

İlan ve Reklam Vergisi 

1.Vergi Beyannamesi

10 dk.

(Broşür, Afiş, Bez ilan vs.)

2. Fatura (Yeni Tabelalarda)

 

3. İzin Belgesi (Bez Afişlerde -Zabıta Müdürlüğünden)

 

4.Nufus Cüzdanı

13

Gayrimenkul Kaydı Kontrolü

1. TC Kimlik No

5 dk.

(Yeşil Kart - Yardım vs.)

14

Emlak Beyan Dökümü

1. TC Kimlik No

3 dk.

15

Sicil Bilgisi Güncelleme

1. Nüfus Cüzdanı

5 dk.

2. TC Kimlik No

3- Adres ve Telefon Bilgileri

16

Elden Takipli Yazışmalar

1. İlgili Kurum Yazısı

Acil evraklarda 1Gün Ortalama 5 Gün

2. TC Kimlik No

3. Vekaletname (vekil ise)

17

İcra Borç ve taksit Sorgulama

1.Kimlik Belgesi

3 dk.

2.Sicil No

18

İcra Dosya Kapatma

1. Kimlik Belgesi

10 dk.

2. Vezne Tahsilat Makbuzu

19

Gelen Şikayetler ve Benzen Başvurular

Dilekçe veya sözlü başvuru

15 gün

20

Bilgi Edinme Talebi

Dilekçe

15 gün