GÜRSU’ DA ARA
Ruhsat Denetim Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu yönetmelik, Bursa Gürsu Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını belirler.

              Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Gürsu Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta bulunan Ruhsat Denetim Müdürü, Gıda Mühendisi, Büro Memurları ve Denetim Görevlileri unvanlar ile hizmet için gerekli diğer kadrolarda görev yapanların tamamını kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- Bu yönetmelikte geçen;

a)      Belediye Başkanlığı: Gürsu Belediye Başkanlığını,

b)      Müdürlük: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,

c)      Personel: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

d)     Meclis : Gürsu Belediye Başkanlığı Meclisini,

e)      Gayri Sıhhi Müessese:Faaliyeti sırasında çevresinde bulunan biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan yada doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

f)       İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle  beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatları üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

g)      Üçüncü sınıf gayrisıhhi Müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini,

h)      Sıhhi İşyerleri:Gayri sıhhi işyerleri dışında kalan tüm işyerlerini,

i)        Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; "Internet salonları", lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,

j)        İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi,

k)      Doğal kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları,

l)        Çevre sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve psikososyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini,

m)    İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

n)      Mahallin en büyük mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,

o)      Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatını,

p)      Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri,

q)     GSM Komisyonu: Ruhsat Denetim Müdürünün Komisyon başkanlığını yaptığı ilgili Müdür ve Teknik personellerin ihtiyaca göre tetkik, inceleme ve denetim için Ruhsat Denetim Müdürünün seçtiği ve  Belediye Başkanı oluru  ile oluşturulan komisyondur.

r)       Organize sanayi bölgesi: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kişiliğini,  ifade eder. 

Yasal Dayanaklar

MADDE 3- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife Sayılı kanunu, 5259 sayılı kanun, 3194 sayılı imar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 2005/9207 karar nolu İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına Dair yönetmelik hükümlerine    dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

MADDE 4- Ruhsat Denetim Müdürlüğü;  Müdür ve müdüre bağlı Teknik Personel                  ( Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Çevre Mühendisi vb. ) ,  Denetim Görevlileri ve diğer birimlerden denetim için sağlanan personel den oluşan  Denetim  Servisi ve   Büro  hizmetlerinin yürütülmesi işinden sorunlu   şef  memur  ve diğer  personelden oluşan Büro Hizmetleri Servisi’  nden  oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

            Görevleri

MADDE 5- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak, İlçe halkının Belediye hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasına birinci derecede katkıda bulunan, vatandaşla birebir temas kurarak Sıhhi ve GSM ruhsat başvurularını alan, inceleyen ve sonuçlandıran bir kurum olmak.

Müdür ve müdüre bağlı  teknik eleman( Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Çevre Mühendisi vb. )    büro memuru, ve Denetim görevlileri oluşmak üzere yukarıda sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri olarak tanımı yapılan  işyerlerinden Gürsu İlçesinde açılacak olan işyerleri ile ilgili taleplerde aşağıdaki iş ve işlemler yapılır.

a)      Umuma açık işyerleri,  sıhhi işyerleri ile  2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese  işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek,

b)      Hafta Tatil Ruhsatı Belgesi, Mesul Müdürlük belgesi, Canlı Müzik Yayın izni belgesi düzenlemek

c)      Ruhsatlı işyerleri hakkında ruhsata aykırılık teşkil edecek hususları içeren şikayetlerin değerlendirilmesinde Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekibine destek sağlamak  

d)     Ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek,

e)      Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü evrakla ilgili olarak inceleme yapmak ve neticelendirmek,

f)       Gerekli görülmesi halinde Müdürlük çalışması ile ilgili olarak Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden kararlar aldırmak,

g)      Yapılan çalışmalarla ilgili  rapor hazırlayarak Başkanlığa sunmak,

h)      Ruhsat başvuru dosyalarının tetkiklerini teknik elemanlarca yapmak ve sonuçlandırmak,

i)        Zabıta Ekiplerince  yapılan denetimlerde Ruhsatsız olarak açıldığı veya ruhsata aykırı olarak işletildiği tespit edilerek bildirilen   işyerleriyle ilgili olarak ruhsatlandırma sürecini başlatmak,  süresi içerisinde ruhsat almayan veya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma olanağı bulunmayan işyerleri hakkında yasal işlem başlatılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne  geri bildirim yapmak.

j)        Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında mesafe ölçümü yapmak.

MADDE 6-Müdürlüğe bağlı servislerin ve personelin görevleri

a-) Ruhsat Denetim Müdürü

 

a)      İlçe sınırları ve mücavir alan dâhilinde açılan sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsat sonrasında faaliyetlerinin ruhsata uygunluk açısından denetlenmesi ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.

b)      Başkanlık emir ve talimatlarını uygulamak.

c)      Ruhsat Müdürlüğünün çalışmalarını yönetmek ve koordine etmek.

d)     Ruhsat Müdürlüğüne bağlı görevli personelin çalışmalarını denetlemek.

e)      Ruhsat Müdürlüğüne gelen genel talep, şikayet dilekçeleri ve resmi yazılarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yaparak sonuçlandırmak ve sonucunu takip ederek cevap verilmesini sağlamak.

f)       Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırma ve ruhsat sonrası ruhsata uygun faaliyet bakımından denetleme programları hazırlar, hazırlatır. Genelgeler, talimatlar ve prosedürler çerçevesinde hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

g)      Belediye Başkanından aldığı emirleri birim personeline aktarır, görev ve yetkileri çerçevesinde yürütür.

h)      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat dosyalarını inceler. Evrakları tamam olan dosyaların ruhsatlarını hazırlar ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunar.

i)        Personelin disiplin ve hiyerarşik kurallara uyup uymadıklarını denetler. Personelinin özlük haklarını korur ve gözetir.

j)        Ruhsat Denetim Müdürlüğünün ,  Harcama   Yetkilisi   ve Müdürlük Personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir..

k)      Müdürlüğün yıllık bütçesini yapmak

l)        Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma açık işyerlerinde ruhsat bakımından yapılan denetimler esnasında kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyetleri olanlar hakkında tanzim edilen tutanakları görüşülüp karar alınmak üzere Encümene sunar.

m)    Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan amirlerine karşı sorumludur.

n)      GSM Ruhsat Komisyonunun çalışmalarını organize etmek,  komisyona başkan  sıfatıyla katılmak.

b-) Denetim Servisi :

Sorumlusu;   ( Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Çevre Mühendisi vb. ) unvanlardan birine sahip olan teknik personeldir.  Müdüre bağlı çalışır, başka  kimsenden emir almaz, gerektiğinde  Başkan veya Başkan Yardımcısından  direkt emir alır,  bu durumda müdürü bilgilendirir.

a)      İlçe sınırları ve mücavir alan dâhilinde açılan sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili  yapılan ruhsat müracaatlarını yerinde değerlendirmek sonuçlandırmak  takip etmek ve ruhsat sonrasında faaliyetleri nedeniyle gelen şikayetleri  ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek.

b)      Dış kaynaklı doküman listesinde yer alan Kanun ve yönetmeliklerin güncelliğini takip etmek.

c)      GSM Ruhsat Komisyonuna üye olmak ve çalışmaları kapsamında yerinde yapılan kontrol ve denetimlere iştirak etmek.

d)     İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat müracaatlarının yasal süresi içerisinde sonuçlandırılmasını sağlar.

e)      Hizmetine verilen her türlü araç, gereç ve demirbaşı korur - muhafaza eder.

 

Denetim Görevlileri

 

Denetim servisi sorumlusuna ( teknik personele)  bağlı çalışır.

 

a)      İlçe sınırları ve mücavir alan dâhilinde açılan sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırma sürecinde yerinde incelemeler yapmak Şikâyete bağlı yerinde incelemeler yapmak , sonuçlandırmak ve şikâyet sahiplerini sonuç hakkında bilgi vermek.

b)      GSM Ruhsat Komisyonu çalışmaları kapsamında yerinde yapılan kontrol ve incelemelere  iştirak etmek.

c)      Müdürlük çalışmaları çerçevesinde gerektiğinde “Tebligat Kanunu” gereğince kişi ve kurumlara yapılması gereken tebligatları yapmak.

d)     zimmet verilen her türlü araç, gereç ve demirbaşı korur - muhafaza eder.

e)      Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan amirlerine karşı sorumludur.

 

   c-) Büro Hizmetleri Servisi

            Sorumlusu;   İdari şef bulunduğu hallerde şef, şef bulunmadığı hallerde ise büro memuru  personeldir.  Müdüre bağlı çalışır, başka  kimsenden emir almaz gerektiğinde  Başkan veya Başkan Yardımcısından  direkt emir alır,  bu durumda müdürü bilgilendirir.

                                                                                  

a)      Yukarda belirtilen Kanun ve yönetmeliklerin güncelliğini takip edilmesi ve son değişiklikler hakkında birim müdür ve çalışanların haberdar etmek.

b)      Sorumlu olduğu arşiv, evrak ve dosyaları takip etmek ve dosya düzenini sağlamak.

c)      Hizmet masaları aracılığı ile birimi ilgilendiren yazılı ve sözlü şikâyetleri kabul edip denetim ekiplerine bildirmek.

d)     Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne gelen genel talep, şikâyet dilekçeleri ve resmi yazılarla ilgili yapılan iş ve işlemler hakkında ilgili şahıs veya kurumlara yazılı cevap verilmesini sağlamak.

e)      Taşınır Mal Kayıt Kontrol Yönetmeliği kapsamında birimin taşınır mal kayıt kontrol işlemlerini yürütmek ve birim demirbaşlarının takibini yapmak.

f)       Kurum içi yazışmaların takip etmek.

g)      İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat müracaatlarının yasal süresi içerisinde sonuçlandırılmasını takip eder.

h)      Hizmetine verilen her türlü araç, gereç ve demirbaşı korur - muhafaza eder.

i)        Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan amirlerine karşı sorumludur.                       

MADDE 7-  Müracaat; Ruhsat müracaatında bulunmak isteyen işyeri sahibi, gerekli evrakların tamamını hazırlayarak Hizmet Masalarına teslim eder.  
                   Ruhsat Düzenleme

a)      Sıhhi İşyerlerinde müracaat esnasında beyanla birlikte istenen evrakların eksiksiz olarak sunulması halinde aynı gün ruhsat düzenlenir, en geç bir ay içerisinde Denetim Servisi Görevlilerince,   verilen beyanın doğruluğu ve işyerinin  gerekli şartları taşıyıp taşımadığı  hususunda denetlenir. Uygun ise rapor  tanzim edilir  ve ruhsat kesinleşir. Eksiklik var ise giderilmesi için  en fazla 15 gün süre verilir . süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde ruhsat iptal  edilir.

b)       Umuma açık işyerlerinde ruhsat müracaatı alınarak, Denetim Servisi Görevlilerince  ruhsata uygun olup olmadığı hususunda denetlenerek  en geç bir ay içinde sonuçlandırılır. Bu süre zarfında İlçe Emniyet Müdürlüğü görüşü alınır. Uygun gelen görüş yazılarının akabinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.

c)       2. ve 3.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese  ruhsat müracaatından sonra; mevcut dosya ile birlikte ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tesisin özelliğine göre gerektiğinde diğer müdürlük personelinden faydalanılarak GSM Komisyonunca  değerlendirilmeler yapılır.  Eksikliklerin tespiti halinde en fazla  30 gün olmak üzere süre verilir, süre sonunda eksikliklerinin giderilmesi halinde  ruhsat tanzim edilir.

MADDE 8- Ruhsat Denetim Müdürlüğü personeli görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

            Ayrıca, 4.Maddede belirtilen müdürlük servis personelinin hiyerarşik yapıya uygun olarak görev yapanlar, Ruhsat Denetim Müdürüne, Ruhsat Denetim  Müdürü ise bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

MADDE 9- İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük

MADDE 10- Bu yönetmelik hükümleri Gürsu Belediye Meclisi’nce kabulü ve mutad ilan vasıtaları ve Belediyenin  WEB sitesinde yayımlanarak ilan edildikten  sonra yürürlüğe girer.

ALTINCI BÖLÜM

Yürütme

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümleri Gürsu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

RUHSAT DENETİM  MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Sıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veUmuma Açık İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verme

1- Dilekçe

 Sıhhi İşyerleri için Evrakların Eksiksiz ve Umuma açık işyerleri için İş yeri Tahkikatı dahil Evrakların Eksiksiz sunulması halinde,  1 GÜN

2- İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası beyanı

3- Tapu kayıt bilgileri veya Tapu fotokopisi (İşyerine ait)

4- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için sabıka kaydı beyanı  ve bulaşıcı hastalık olmadığına dair beyan.

5- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için çalışanların İsim, soy isim, TC kimlik numarası beyanı ve bulaşıcı hastalık olmadığına dair beyan

6- Umuma Açık yerler için Yapı kullanma izin belgesinin tarih, sayısı veya sureti  (Yoksa statik rapor ve rölöve projesi)

7- Özel yapı şeklini gerektiren iş yeri için yapı kullanma izin belgesi veya belgenin tarih sayısı

8- Kira ise kira sözleşmesi (umuma açık yerler için noter tasdikli)

9- Kayıtlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası beyanı

10- Ustalık belgesi (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

11- Sicil tasdiknamesi

12- İlgili esnaf oda kaydı

13- Şahıs için sağlık raporu (aile hekiminden)

14- Gerekli olan işyerleri için İtfaiye raporu  ( B.B. B. İtfaiye Daire Başkanlığından)  diğer işyeri için ise yeterli önlemlerin alınması (her 50 m2 için bir adet 6 kg.‘lık yangın tüpü ve acil aydınlatma cihazı)

15- Kat mülkiyetine tabi iş yerleri için alınması gereken izin

16- Karayolu trafik güvenliği gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin

17- Tüzel kişilik olması halinde Ticaret Sicil numarası beyanı  ve imza sirküleri 

18- Devir ise devir dilekçeleri ve sözleşmesi

19- Plastik telli dosya

20- 2 adet renkli resim (gerçek kişi için)

2

Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verme

1.Devir ise Noter tasdikli devir sözleşmesi

Evrakların Eksiksiz sunulması halinde 5 GÜN

2.Tapu kayıt bilgileri veya  Tapu sureti

3.Yapı kullanma izni – inşaat ruhsatı tarih sayısı veya sureti

4.Kira kontratı

5.İş akım şeması (şemada işin başlangıcı ve bitişi arasında hangi aşamada ne işlemlere tabi tutulduğu çizim ve yazılı olarak anlatılacaktır.)

6.Yerleşim planı (İşletmenin yerleşmesini gösteren ölçekli çizim)

7.Ticaret sicil numarası beyanı

8.Bağlı olduğu Vergi dairesi  adı ve  Vergi numarası

9.Sigorta sicil numarası

10.Şirket imza sirküleri

11.Dosya

12.Ustalık belgesi (Ticaret Siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

13.Çevre Müdürlüğünden Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu

14.Çevre İzni

15.Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınan önlemlere ait kirletici niteliğine göre hesaplanmış proje ve açıklama raporu

16.Tesisi ve tesisin parsel içindeki konumunu gösterir imardan onaylı Vaziyet Planı

17.Belediye hudutları içerisinde ise Belediyeden, değilse Bayındırlık İl Müdürlüğünden tesis yeri hakkında rapor

18. Kuyu suyu kullanım belgesi

19.Kanalizasyonu olmayan yerlerde ilgili yönetmeliğe göre hazırlanmış fosseptik projesi

20.Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işletmelerde hastaların muayenesi ve ilk müdahale için sağlık ünitesi proje ve açıklama raporu

21.Sağlık koruma bandının işaretlendiği imar tasdikli plan

22.Emisyon izni (Çevre İzni olan işyerlerinden istenmez.)

23.Deşarj izni (Çevre İzni olan işyerlerinden istenmez.)

24.Çalışma Müdürlüğünden İşletme belgesi

25.Gerekli olan işyerleri için İtfaiye raporu (Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından) diğer işyerleri için gerekli yangın önlemleri hakkında, yerinde yapılan inceleme neticesine göre bildirilecektir.

26.Kapasite Raporu

3

Bilgi Edinme Talebi

Dilekçe

15 GÜN

4

Gelen Şikayetler ve Benzeri Başvurular

Dilekçe veya sözlü başvuru

15 GÜN