GÜRSU’ DA ARA
Sağlık İşleri Müdürlüğü

T.C.
BURSA İLİ
GÜRSU BELEDİYESİ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
  
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

AMAÇ 
MADDE 1
Bu yönetmelik Gürsu Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve yetki sorumlulukları ile çalışma usul esasları düzenler.   

KAPSAM  
MADDE 2
Bu yönetmelik Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli personelin çalışma usul ve esasları kapsar.  

HUKUKİ DAYANAK 
MADDE 3
Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5179 Sayılı Gıdaların Üretilmesine ve Tüketilmesine Dair Kanun ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma İzni Yönetmeliği, 27009 Sayılı Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik hükümleri göz önüne alınarak çalışan bir müdürlüktür.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Tanımlar, Temel İlke
KURULUŞ 
MADDE 4 
Sağlık İşleri Müdürlüğü; Belediye Meclisi’nin 07.10.2009 tarih 114/90 sayılı kararı ile kurulmuştur.  
TANIMLAR 
MADDE 5
Bu yönetmeliğin uygulamasında;
a)     Gayrı Sıhhi Müessese: Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müesseseleri,
b)     Sıhhi Müessese: Gayrı Sıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,
c)     Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi, veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping vb. konaklama yerleri, gazino, pavyon meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna vb içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler, internet cafeler lunaparklar, sirkler vb. yerleri,

 

d)     İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Müesseselerin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,
e)     Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhi yerler denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini,
f)    Belediye: Gürsu Belediye Başkanlığı
g)   Başkan: Gürsu Belediye Başkanı
h)   Müdürlük: Sağlık İşleri Müdürlüğü
ı)    Müdür: Sağlık İşleri Müdürü
i)   Personel: Müdürlük bünyesinde kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapan, demirbaş ve diğer malzemelerin kayıt altında tutulmasını sağlayan, Müdürü, birim sorumlusu,  servis sorumlusu tarafından verilen emir ve görevleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü personeli ifade eder.
  
TEMEL İLKELER
MADDE 6
Gürsu Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında; 
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Belediye içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Geçici çözümler ve anlık kararlar yerine, hizmetlerde  sürdürülebilirlik,
temel ilkelerini esas alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar

MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
MADDE 7 
a)    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda atanır.  Birinci sicil amiridir.  Müdürlükteki işlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu,  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,  5179 Sayılı Gıda Kanunu ve sair diğer meri kanun ve yönetmeliklerle ilgili maddeleri, ilgili genelgeler çerçevesinde çalışma prosedürlerinin doğru yapılmasından sorumludur.  Teknik, idari ve mesleki işlerde ilgili kurum içi ve kurum dışı birimlerle koordineli olarak çalışmayı sağlamak.
b)    Belediye mevzuatı,  göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı birinci derecede sorumludur.
c)     Halk sağlığını korumak amacıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre zamanında tüm tedbirleri almak,  gerekli sağlık projelerini hazırlamak ve sunmak,  onay alınanları uygulamak.

 

d)      Sıhhi denetim ekiplerinin Umumi teftiş programlarının hazırlanmasını sağlamak, denetimin sonuçlarını incelemek.
e)       Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede;  ilgili diğer teşkilatlarla işbirliği yapmak, çalışmaların verimini arttırmak,  yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalışmaları denetlemek.
f)        Müdürlük hizmetlerini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,  bu faaliyetlere ait istatistikî bilgileri ilgili birim ile koordinasyonu sağlayarak daha anlamlı ve karar verici bir şekilde rehber, liste grafik v.s.  düzenlemeleri yapmak ve bir rapor halinde üst makama sunmak.
g)     Müdürlük, vazifelerini ilgilendiren konularda yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen eğitim, seminer, konferans, toplantı, fuar vs. gibi etkinliklere katılmak gelişmeleri takip etmek.
h)       Müdürlük memur personelinin genel durum ve davranışları bakımından gözetimini yapmak, sicil yönetmeliği esasları doğrultusunda yıllık sicil raporlarını doldurmak ve zamanında üst makama sunmak.
ı)   İktisat ve Küşat Müdürlüğünce gönderilen sıhhi, İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin,  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin İnsan ve Çevre Sağlığı yönünden ruhsata uygun olup olmadığı ile ilgili denetimi yaptırmak ve kayıt altına aldırmak.
i)     Personelin yıllık izin planlamasını yapmak üst makamların onayını almak ve uygulamasını sağlamak.
j)     Yıllık ihtiyaç olan her türlü malzemenin zamanında teminini sağlamak, muhafazasını yaptırmak 
k)      Belediye sağlık zabıta talimatnamesi hükümlerin uygulamak ve bu talimatnamenin günün şart ve icaplarına uygun yenileme çalışmalarında oluşturmak.
l)      Müdürlük birimlerine ait muhafaza edilmesi gereken dosya ve dokümanların saklanması için düzenli bir arşiv sistemi oluşturmak.
m)       Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Gürsu Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince,  işlemlerin yürütülmesi için karar verme, tedbirleri alma ve uygulama yetkisi.
n)     Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisi
o)     Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını verme yetkisi
ö)    Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerinin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi
p)     Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporlarını düzenlemek mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, çalışanların yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi 
r)     Müdürlüğe bağlı kadro görevinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi 
s)      Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi
ş) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde müdürlüğe tayin şartlarına uygun olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa haiz memurlardan birini Müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve makamın onayına sunmak yetkisi
t) Halk Sağlığına yönelik ilçe sınırları içerisindeki esnaf ve vatandaşın temizlik, dezenfeksiyon ve hijyen konularında eğitim vermek ve bu konularla alakalı kitap kitapçık ve broşürlerle halkı bilinçlendirmek 
u)    İş gücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir. İş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler

 

ü)   Müdürlüğün verimliliğini arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur; genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder.
 v)  Başkanlık tarafından verilen diğer yetkiler

 

SAĞLIK İŞLERİ BİRİMİ
MADDE 8
Gürsu Belediye Başkanlığı'nın amaçlan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; halkın sağlığı için gerekli faaliyetleri ve hizmetleri planlamak ve yapmaktan, hasta nakil işlemleri, cenaze işlemleri, ilk yardım hizmetleri ve denetim faaliyetlerinden, Belediye'nin Sağlık İşleri Müdürlüğünün idari hizmetlerini yürütmekten, sunulan sağlık hizmetlerini kontrol etmekten, Gürsu Belediyesi sınırlan içerisinde, hayvan sağlığına yönelik çalışmalar, kuduzla mücadele, hayvansal besin maddelerinin muayenelerini yapmaktan, gerekli gıda denetimlerini yaptırmaktan, toplumsal sağlığı tehlikeye düşürecek durumları önlemek amacıyla ilaçlama yapmaktan;
 Belediye sınırlan içerisindeki hayvan türlerinin sağlık durumunu izlemekten, başıboş hayvanların kontrol edilerek ıslah edilmesi ve hayvan barınağında sağlıklı bir şekilde barındırılmasından, hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarını yürütmekten, okul vb. yerlerin dezenfektasyon çalışmalarını yürütmekten ve bunun için gerekli çalışmaları planlamaktan, hayvan sağlığına yönelik olarak poliklinik hizmetlerini yönetmekten, hayvan sağlığı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmekten, büyük ve küçükbaş hayvan barınaklarını kontrol etmekten, laboratuarda çeşitli analizlerin yapılmasından;sorumludur
Belediye Başkanının ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ilgili mer'i mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında:
a)     Halkı sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi, çalışmalarının ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütülmesini sağlamak 
b)     İlçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluşları ile iş birliği yapılarak koruyucu hekimlik çalışmalarında bulunmak 
c)      Hasta Nakil Hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
d)     Belediye sınırları içinde gerçekleşen ölüm olaylarında ölüm tutanaklarının tutulması, gerekli bilgilerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi, defin ve nakil için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak
e)     Cenaze hizmetleri ile ilgili ilçe belediyesi görev alanına giren hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak 
f)      Belediye sınırları dahilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevinin yerine getirilmesi, bedensel ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetlerin ve hizmetlerin planlanması, ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar ile iş birliği yapılmasını sağlamak 
h)    İş yerlerinde çalışanların portör muayenelerini denetlemek
l)   İlçe sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan iş yerlerini denetlemek gıda ve iş yeri hijyeni alanında eğitim vermek.
k)     Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ait hizmetleri yürütmek 
r)      Meskenleri sağlık şartlarını denetlemek 
s)      Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek
t)       İlk yardım eğitimi vererek gerekirse mücadele teşkilatı kurmak 
u)     Umumi mahallerde halk sağlığına zarar veren etkileri yok etmek

v)     Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak 
y) Hayvanları koruma kanunu gereğince hayvan barındırma merkezlerinde sağlık ve bakım hizmeti vermek. (Kısırlaştırma, Kastrasyon, Aşılama, İç-Dış Parazit Uygulaması Sahiplendirme, Kimliklendirilerek Kayıt Altına Alma ve Tekrar Alındıkları Yere Geri Bırakılma vs.)
ya) Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek,
yb) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak,
yc) Ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,
yd) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamak,
ye) Hayvanla nakliyecilik yapanlara ruhsat vermek, Menşe şahadetname belgesi tanzim etmek,
yf) Su ürünleri sabit perakende satış yerlerini ve sabit olmayan su ürünleri perakende satış yerlerini denetlemek,
yg) Mezbaha kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,
yğ) Durgun sularda düzenli periyotlarla larva ilaçlaması yapmak,
yh)  Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dünya sağlık örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini de dikkate alarak bilimsel bir mücadele ile ilaçlama işini yapmak, ( Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceği, Pire,Bit ve Kene Mücadelesi )
yı) Sıhhi ve 2 nci ile 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden, gıda veya gıda ile temas eden madde - ve malzeme ile ilgili olanları toplum sağlığı açısından denetlemek, gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
yi) Toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işyerlerinin, geçici veya sürekli olarak faaliyetine son vermek,
yj) Gıda ve gıda ile temas eden madde - ve malzemeleri üreten iş yerlerine gıda sicili tanzim etmek,
yj) İlçedeki gıda satışı yapılan yerler ile ilgili şikâyetleri denetlemek ve yazışmalarını yapmak, 
yk) Kasap,market, tavuk satış yerleri besin pazarları sakatat dükkanları, süt-süt ürünleri malzemesi ve benzeri yerlerdeki hayvansal kökenli gıda maddelerini denetlemek, bozuk olanları imha etmek, şüpheli gördüğü gıda maddesinden numune alarak laboratuara göndermek
yl) Milli Eğitime bağlı resmi okul ve konutların ortak alanlarının haşere ilaçlamasını ve dezenfeksiyonunu sağlamak,
ym) Görev alanıyla İlgili mer'i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine ilişkin tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
yn) Gıda sicilini düzenleyip vermek,
yo) Kaçak kesim yapanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,
yö)  İlçe hıfzısıhha komisyonuna katılmak, İlçe tarım müdürlüğü ve İlçe sağlık grup başkanlığı ile koordineli çalışmak,
yp)  Hasta nakil aracı ve polis nezaretini sağlayarak akıl hastası vatandaşlarının naklini sağlamak,
yr) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak,
ys) Gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak,
yt) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

z)      Sağlık İşleri Müdürlüğünde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette yürütülmesini sağlamak
x)      Müdürlüğe ait ayniyat kayıtlarının ve demirbaş listelerinin tutulmasını sağlamak
aa) Görev alımı ile ilgili mer'i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine ilişkin tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak 
bb) Görev ile ilgili her türlü iç dış yazışmaları yapmak, Başkan'a, Encümen'e, Meclis'e teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak 
cc)  Gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak 
dd) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen diğer görevlerin icra edilmesini sağlamak. 

 

SAĞLIK İŞLERİ PERSONELİ         
MADDE 8
Müdürlüğün görev alanına giren görevler, müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayı ile tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı müdür tarafından yapılır.  Müdür, görevleri mevcut personelin sahip oldukları nitelikleri, yeterlilikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb kriterize edebilir yetkinliklerine göre dağıtır.  Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

 

a)     Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm personel, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir. 
b)     Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutu ile öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler. 
c)      Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar.
d)     Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır.
e)     Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar. 
f)       Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm işlemleri yapar, yürütür. 
g)     Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçla etkinliklere istekli olarak katılır.
h)     Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak adına gerekli çabayı otaya koyar.
i)       İş bölümü esasları dahilinde eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içinde çalışır.
j)       Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder. Görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmasını sağlar.
k)     İşleri en az maliyetle icra eder 
l)       Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır. 
m)   Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayet eder. 
n)     Müdürlüğün verimliliğini arttırması ve işlerin daha kaliteli düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir. Genel ahlak'a ve adaba uygun hareket eder.

 

o)     Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar.
p)     Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir. 
q)     Yaptığı iş ile ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder. 
r)      Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar. Gerekli belgeleri düzenler ve takip eder. Önemli olan evrakı usulüne uygun olarak muhafaza eder. 
s)      Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticesi ile ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirleri ve ilgililere sunar.
t)       Halkı sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinliler düzenlenmesi bu çalışmaları yürütülmesinde ilgili birimlerle iş birliği yapılmasını kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

YÜRÜRLÜK 
MADDE 9
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Gürsu Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME 
MADDE 10
Bu yönetmelik hükümlerini Gürsu Belediye Başkanlığı yürütür.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Başıboş Hayvan Şikâyetleri Dilekçe veya sözlü başvuru Anında Müdahale
2 Tedavi Amaçlı Hayvan Muayenesi Sözlü Müracaat Anında Müdahale
3 Hayvan Pazarında Yer Taleplerinin Değerlendirilmesi Dilekçe Anında Müdahale
4 Hasta Nakil Talepleri Hasta Nakil Aracı Talep Dilekçesi, sözlü müracaat Randevu talep edilen tarihte
5 Poliklinik Muayene Hizmetleri Başvuru Anında Müdahale
6 Bilgi Edinme Talebi Dilekçe 15 GÜN
7 Gelen Şikayetler ve Benzeri Başvurular Dilekçe veya sözlü başvuru 15 GÜN