GÜRSU’ DA ARA
Sıhhi İşyeri Açmak için Gerekli Evrak

  1-Dilekçe
  2-İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası beyanı
  3-Tapu kayıt bilgileri veya Tapu fotokopisi (işyerine ait)
  4-Gıda ve Gıda ile temas eden madde, malzeme üreten satan veya depolayan işyeri için bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyan
  5-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için çalışanların isim,soy isim,TC kimlik numarası beyanı ve sabıka kaydı beyanı
  6-Umuma Açık yerler için Yapı kullanma izin belgesinin tarih, sayısı veya sureti (Yoksa statik rapor ve rölöve projesi)
  7- Özel yapı şekilini gerektiren iş yeri için yapı kullanma izin belgesi veya belgenin tarih sayısı
  8-Kira ise kira sözleşmesi (umuma açık yerler için noter tasdikli)
  9-Kayıtlı olduğu vergi dairenin adı ve vergi numarası beyanı
 10-Ustalık belgesi (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 11-Sicil tasdiknamesi
 12-İgili esnaf oda kaydı
 13-Gerekli olan işyerleri için İtfaiye raporu ( B.B.B İtfaiye Daire Başkanlığından)diğer işyeri için ise yeterli önlemlerin alınması ( her 50 m² için bir adet 6 kg.'lık yangın tüpü ve acil aydınlatma cihazı)
 14-Kat mülkiyetine tabi iş yerleri için alınması gereken izin
 15-Karayolu trafik güvenliği gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin
 16-Tüzel kişilik olması halinde Ticaret Sicil numarası beyanı ve imza sirküleri
 17-Devir ise devir dilekçeleri ve sözleşme
 18-Plastik telli dosya