GÜRSU’ DA ARA
Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE – 1

AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı, Bursa Gürsu Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma, yöntem ve ilkelerini düzenlemektir.

MADDE – 2

KAPSAM: Bu yönetmelik hükümleri Gürsu Belediyesi mücavir sınırları içerisindeki, cadde ve sokakların temizlenmesi, evsel atık, katı atık ve her türlü çöplerin alınması ve nakledilmesi, geri kazanılabilir katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasının sağlanması, çöp konteynerlerinin her zaman temiz ve sağlam olması için yapılacak çalışmaları kapsar.  

Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Gürsu Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta bulunan temizlik hizmetleri müdürü, mühendis, memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi, taşeron işçi vb. unvanlı kadrolarda görev yapanların tamamını kapsar.

MADDE – 3

            DAYANAKLAR : Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m Maddelerine ve diğer merci mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak kurulmuş Başkana ve Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

MADDE – 4

             TANIMLAR: Bu yönetmelikte söz konusu olan ,

            a) Belediye                 : Gürsu Belediyesi

            b) Başkanlık                : Gürsu Belediye Başkanlığı

            c) Belediye Sınırı        : Gürsu Belediye Sınırı

            d) Müdürlük               : Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

                 e) Çalışanlar                : Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde hizmet    veren  memur ve işçi personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

MADDE – 5

            TEŞKİLAT VE ORGANLAR: Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılı birimlerden oluşur.

a)      Temizlik Hizmetleri Birimi

b)     Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Birimi

c)      Çevre Denetim Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

MADDE – 6

            MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLERİN GÖREVLERİ

a)      Temizlik Hizmetleri Biriminin Görev ve Sorumlulukları

1)   Hizmetlerin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

2)   Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle işbirliği yapmak.

3)   Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek, çalışma programını hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak, Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.

4)   Müdürlükçe yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak, personellerle ilgili izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ilgili ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesini ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

5)   Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek, satın almak gibi durumlardan personellerin de yararlanmasını sağlamak.

6)   Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri yapan yerlerde genel temizliğine katkı yapılmasını sağlamak.

7)   Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak.

8)   Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak.

9)   Maliyet analizi ve planlama konularına önem vermek.

10)    Çöp toplama alanlarının güzergahlarını belirlemek.

11)    Geri dönüşümü mümkün olan atıkları (şişe, cam, karton-kağıt, plastik vb.) diğer katılardan ayırmak ve üretim döngüsüne katmak için plan ve programlar yapmak.

12)    Cadde, sokak ve kaldırımların süpürme marifetiyle temizlenmesi programlarını hazırlamak.

13)    Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinde çöplerin toplanması ve depolama alanına nakledilmesi için plan ve programlar yapmak.

14)    Günlük mahalle aralarına veya sabit semt Pazar yerlerine kurulan, ve Pazar esnafından kaynaklanan çöplerin temizlenmesi ile Pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi programlarını hazırlamak.

15)    Yol süpürme araçlarının program dahilinde bulvar ve caddelere girmelerini sağlayarak temizliğe katkı sunmalarını sağlamak.

16)    Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan çöp konteynerlerinin ihtiyaçtan dolayı yeni taleplerinin karşılanması, tekeri kırılan, bozulan konteynerlerin tamir ve bakımının yapılması ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi ile ilgili programlar hazırlamak.

17)    Belediye sınırları dahilinde meydana gelen kül, cüruf ve hafriyatların kaldırılması, taşınması ve nihai bertarafına kadar çalışmalar ile ilgili program yapmak.

b)     Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Birimi Görev ve Sorumlulukları

1)      Belirlenen alanlarda süpürge ile süpürmenin yapılmasını sağlamak, belediye sınırları içinde yapılan temizliği kontrol etmek, ana cadde ve güzergâhların süpürülüp temizliğinin yapılmasını sağlamak.

2)      Semt pazaryerlerinin süpürme ve yıkamasını yapmak, yaptırmak.

3)      Çöp konteynerlerinin cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirilmesi,

4)      Pazar yerlerindeki çöplerin alınmasını sağlamak.

5)      Belediye sınırları içinde bulunan çöp konteynırlarının belirlenen programa göre ilaçlamalarının takibini ve kontrolünü yapmak.

6)      Yapılan temizlik programına göre çöplerin toplanması, temizlenmesi ve nakliyesinin yapılmasını sağlamak.

7)      Mücavir alan sınırları içindeki köylerden çöplerin alınmasını sağlamak,

8)      Çöp dökülen konteynerlerin kullanılabilir halde olmasını sağlamak, gerekirse satın alma, tamir ve bakımlarının yaptırılmasını sağlamak.

9)       Milli Bayram ve belediyenin diğer organizasyonlarında, organizasyon yerlerini temizletmek.

10)   Geri dönüşüm kapsamında değerlendirilen tüm atıkların toplanması, lisanslı firmaya verilmesi ve gerekli diğer faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.

11)   Vatandaşları bilgilendirme çalışmalarında görev almak.

12)   İş ve işçilerin koordinasyonunu sağlamak.

c)      Çevre Denetim Birimi Görev ve Sorumlulukları

1)      Çevre ile ilgili şikâyet ve dilekçeler değerlendirilerek şikâyet sahiplerine cevap ve bilgilendirme yapmak,

2)      Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak, çözümler üretmek ve sonuçlanmasını sağlamak. İzinsiz hafriyat yapımı ve hafriyat döküm sahası işletimi ile ilgili eylemlere mani olmak, ilgili müdürlüğe bildirmek. Gerektiğinde Zabıta Müdürlüğü ile birlikte Kabahatler Kanununa göre cezai işlem başlatmak.

3)     Çevreyi kirletici eylemleri önlemek, ev, apartman ve her türlü işyerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak.

4)      Kullanılmayacak durumda olan, sahibi bulunmayan adi nitelikteki eşyaların Çevre Zabıtası ile koordineli olarak imha edilmesini sağlamak.

5)      Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesine katkıda bulunmak, çözümler üretmek ve sonuçlanmasını sağlamak.

6)     Kirletici sektörlerin (hava, su ve toprak) kaynaklarının tespitini sağlar, gerekli yasal işlemlerin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte koordineli çalışmak.

7)     İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak. 

MADDE – 7

            GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER: Müdürlüğe gelen ve giden  evrak ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kayıt edilir. Müdürlük dışında yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.

MADDE – 8  

            ARŞİVLEME VE DOSYALAMA: Dosyalama işlemi de konularına göre ayrı ayrı yapılır. Gelen evrak dosyası, giden evrak dosyası, avans dosyası, ayniyat, demirbaş dosyası , genelgeler ve bildiriler dosyası vb.

MADDE – 9

            GÖREVİN PLANLANMASI: Belediye birimleri arasında yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE – 10  

            DİĞER HÜKÜMLER :  İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE – 11  

            YÜRÜRLÜK: Bu yönetmelik hükümleri Gürsu Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğü girer.

ALTINCI BÖLÜM

MADDE – 12

            YÜRÜTME: Bu yönetmelik hükümleri Gürsu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Temizlik işleri, çöp, katı atıklar ve geri dönüşüm hizmetleri hakkında şikâyetlerin değerlendirilmesi Yazılı veya sözlü müracaat 1 Gün
2 Çöp ve katı atıklar için konteyner istekleri Yazılı veya sözlü müracaat 7 Gün
3 Geri dönüşüm için konteyner istekleri Yazılı veya sözlü müracaat 7 Gün
4 Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi Yazılı müracaat 7 Gün
5 Bilgi Edinme Talebi Dilekçe 15 Gün
6 Gelen Şikayetler ve Benzeri Başvurular Dilekçe veya sözlü başvuru 15 Gün