GÜRSU’ DA ARA
YENİ İNŞAAT TALEBİ

  1-İnşaat ruhsatı talebini içeren dilekçe.
a) Dilekçe üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve bağlı bulunduğu vergi dairesi , vergi numarası ile telefonunun bulunması gerekmektedir.
b) Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekalet olması halinde vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
  2-Tapu senedi 1 aylık vizeli.
  3-Sığınak raporu.
  4-Kadastro aplikasyon krokisi.
  5-imar durumu (1 aylık vizeli).
  6-Harita TUS evrakları.
  7-Kotlu kroki.
  8-Gerekli ise trafo belgesi.
  9-Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde istinat duvarı projesi.
  10-Muvakkat yapılar için encümen kararı.
a)Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde:Yapının müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter tasdikli taahhütname (pafta, ada, parsel no\'ları belirtilmiş şekilde) 
b)Yapı müteahhit tarafından yapılacak ise
  11-Kurum sicil numarası.
  12-Bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarası.
  13-Yapım sözleşmesi.
İmar yönetmeliğinin 60. maddesine göre hazırlanmış: 
 1-YDK onaylı zemin etüt raporu 
 2-YDK onaylı mimari 5 takım 
 3-Mimari proje vaziyet planında yollarla bağlantılı bahçe düzenlemesi gösterir en az 2 adet silüet kesit vermelidir istinat  4-duvarı olması halinde kesit adetleri artırılacaktır. 
 5-YDK onaylı statik proje- hesapları ile birlikte 5 takım 
 6-YDK onaylı elektrik projesi (TEDAŞ onaylı 5 takım) 
 7-YDK onaylı mekanik tesisat projeleri ısı yalıtım raporu ve projesi, kaloriferli ve asansörlü binalarda kalorifer ve asansör  8-projesi ,varsa klima tesisat projesi 5 takım 
 9-YDK onaylı yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri 5 takım 
 10-YDK onaylı telefon projesi (telefon onaylı 5 takım)
  14-Tüm projeler o günkü güncel kanun yönetmelik ve genelgelere uygun olacaktır.
  15-Tüm projeler ilgili Meslek Oda\'larından vizeli olacaktır.
  16-Yapı Denetim Yasası gereği istenen belgeler
  17-Yapı denetim kuruluşu izin belgesinin Noter tasdikli sureti
18-Bakanlıkça tasdikli yapıya ilişkin bilgi formu aslı
  19-Yapı denetim kurulu ile mal sahibi arasındaki yapı denetimi hizmet sözleşmesi (planlanan şekli ile inşaata başlama ve bitirme tarihleri belirtilecek)
  20-Yapı denetim firmasının yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname
  21-idarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına ,yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksidinin yatırıldığına dair banka dekontu.
  22-Yapı denetim kuruluşunun imza sirküleri
  23-Yapı denetim kuruluşunun yapılacak yapı için görevlendirdiği yapı denetçisi inşaat mühendisi ile yardımcı kontrol elemanlarının ikametgah belgeleri.
  24-Görevlendirilen teknik personelin 3194 sayılı yasaya göre devam etmekte olan bir fenni mesuliyet görevinin bulunmadığına dair taahhütname.